Visa allt om Dimson EL AB
Visa allt om Dimson EL AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 498 78 4 565 2 779 5 103 2 516 1 806 954 987
Övrig omsättning - - 33 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -220 -17 -95 -254 -123 1 937 306 -101 101 93
Resultat efter finansnetto -220 -17 -95 -255 -122 1 926 303 -118 117 92
Årets resultat -220 -17 -25 1 11 1 058 259 -118 83 77
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7
Omsättningstillgångar 1 227 1 419 1 466 1 581 2 461 3 231 1 065 376 350 265
Tillgångar 1 227 1 419 1 466 1 581 2 461 3 231 1 067 379 356 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 172 1 393 1 410 1 435 1 433 1 422 364 105 224 141
Obeskattade reserver 0 0 0 70 330 480 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 26 57 76 697 1 329 702 274 132 132
Skulder och eget kapital 1 227 1 419 1 466 1 581 2 461 3 231 1 067 379 356 272
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 208 493 423 473 555 0 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 50 145 590 409 288 614 321 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 16 108 311 259 225 352 104 97
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 498 78 37 565 2 779 5 103 2 516 1 806 954 987
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 - 3 4 4 4 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 498 - - 188 695 1 276 629 602 954 987
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 87 - - 154 349 277 249 510 442 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -220 -17 -95 -254 -123 1 937 308 -99 103 95
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 538,46% 1 850,00% -99,29% -79,67% -45,54% 102,82% 39,31% 89,31% -3,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,93% -1,20% -6,48% -15,56% -3,78% 59,98% 28,68% -26,65% 32,58% 34,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -44,18% -21,79% -2 375,00% -43,54% -3,35% 37,98% 12,16% -5,59% 12,16% 9,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -15,46% 100,00% 100,00% 61,42% 68,69% 71,10% 58,90% 89,98% 72,96% 59,37%
Rörelsekapital/omsättning 235,54% 1 785,90% 35 225,00% 266,37% 63,48% 37,27% 14,43% 5,65% 22,85% 13,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,52% 98,17% 96,18% 94,22% 68,11% 54,96% 34,11% 27,70% 62,92% 51,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 270,37% 5 457,69% 2 571,93% 2 080,26% 353,08% 243,12% 151,71% 137,23% 265,15% 200,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...