Visa allt om Service-Electra AB
Visa allt om Service-Electra AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 256 4 785 4 748 4 265 4 114 4 040 4 321 3 354 3 318 2 636
Övrig omsättning 42 43 18 51 - 38 7 - - 64
Rörelseresultat (EBIT) 410 304 335 311 182 154 450 108 21 47
Resultat efter finansnetto 406 293 337 318 189 161 451 109 21 47
Årets resultat 210 55 271 179 135 82 255 59 15 23
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 80 926 46 58 58 72 86 59 55
Omsättningstillgångar 1 732 1 644 1 864 1 888 1 615 1 443 1 370 892 815 763
Tillgångar 1 844 1 724 2 790 1 934 1 674 1 501 1 441 978 874 818
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 512 302 1 247 976 798 662 581 326 266 252
Obeskattade reserver 211 327 351 364 283 281 235 132 106 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 203 385 559 41 10 10 8 5 0 55
Kortfristiga skulder 918 710 632 553 584 549 618 516 501 401
Skulder och eget kapital 1 844 1 724 2 790 1 934 1 674 1 501 1 441 978 874 818
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 313 512 495 496 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 583 1 630 1 511 1 399 0 696 624 492 485
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 621 578 503 466 450 431 414 404 296
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 298 4 828 4 766 4 316 4 114 4 078 4 328 3 354 3 318 2 700
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 043 957 950 853 823 808 864 671 553 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 471 451 460 415 384 353 334 314 239 228
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 428 314 342 324 196 168 464 121 32 56
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,74% 0,78% 11,32% 3,67% 1,83% -6,50% 28,83% 1,08% 25,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,40% 17,87% 12,22% 16,44% 11,29% 10,73% 31,37% 11,15% 2,52% 5,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,60% 6,44% 7,18% 7,46% 4,59% 3,99% 10,46% 3,25% 0,66% 1,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,35% 66,52% 70,75% 71,61% 66,89% 65,30% 66,47% 70,66% 65,13% 68,29%
Rörelsekapital/omsättning 13,01% 19,52% 25,95% 31,30% 25,06% 22,13% 17,40% 11,21% 9,46% 13,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,69% 32,31% 54,51% 65,15% 60,13% 57,90% 52,34% 43,28% 39,17% 40,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,27% 215,63% 277,37% 321,16% 258,56% 242,99% 204,21% 152,71% 142,12% 165,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...