Visa allt om Uno's Elektriska i Sösdala AB
Visa allt om Uno's Elektriska i Sösdala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 609 4 713 3 415 4 596 5 361 5 222 4 081 6 570 4 720 5 572
Övrig omsättning - - 39 24 - 116 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 443 565 -64 603 802 827 105 1 225 361 820
Resultat efter finansnetto 444 599 -1 618 843 825 173 1 326 351 852
Årets resultat 430 523 26 337 473 474 98 713 245 614
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 363 380 666 862 862 758 784 43 55 37
Omsättningstillgångar 1 421 2 035 1 507 1 849 1 859 1 868 1 684 3 196 3 324 3 104
Tillgångar 1 785 2 415 2 172 2 711 2 720 2 626 2 468 3 239 3 378 3 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 624 1 094 571 1 295 1 358 1 385 1 511 2 163 1 450 1 605
Obeskattade reserver 702 810 884 910 755 550 360 320 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 459 511 718 506 607 691 597 755 1 928 1 537
Skulder och eget kapital 1 785 2 415 2 172 2 711 2 720 2 626 2 468 3 239 3 378 3 141
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 390 428 440 422 435
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 611 1 562 1 450 1 529 1 589 1 310 1 195 1 009 1 221 1 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 737 680 670 697 709 779 653 583 700 710
Utdelning till aktieägare 500 900 0 750 400 500 600 750 0 400
Omsättning 4 609 4 713 3 454 4 620 5 361 5 338 4 081 6 570 4 720 5 572
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 922 943 683 919 1 072 1 044 816 1 314 944 1 114
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 479 453 429 451 468 504 473 443 486 496
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 460 582 -47 605 812 839 124 1 248 384 835
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,21% 38,01% -25,70% -14,27% 2,66% 27,96% -37,88% 39,19% -15,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,87% 24,80% 0,00% 22,80% 31,03% 31,76% 7,01% 40,97% 11,13% 27,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,63% 12,71% 0,00% 13,45% 15,74% 15,97% 4,24% 20,20% 7,97% 15,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,77% 70,02% 72,77% 71,65% 67,73% 71,43% 72,60% 60,76% 72,90% 69,54%
Rörelsekapital/omsättning 20,87% 32,34% 23,10% 29,22% 23,35% 22,54% 26,64% 37,15% 29,58% 28,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,63% 71,46% 58,03% 72,51% 70,38% 68,18% 71,97% 73,89% 42,92% 51,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,63% 344,62% 174,37% 302,77% 257,99% 229,52% 240,20% 386,23% 147,30% 188,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...