Visa allt om Bilhallen i Hagfors AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 22 498 25 160 22 641 24 921 30 082 34 036 26 164 31 246 27 429 25 382
Övrig omsättning 227 387 417 527 617 541 453 561 398 312
Rörelseresultat (EBIT) 2 282 1 866 1 956 1 240 2 728 2 222 1 414 2 451 744 644
Resultat efter finansnetto 2 281 1 857 1 921 1 138 2 621 2 142 1 322 2 274 712 577
Årets resultat 1 334 1 383 1 685 778 2 304 1 955 1 149 1 290 484 398
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 910 3 753 3 559 3 696 3 752 3 699 2 454 2 395 2 418 230
Omsättningstillgångar 10 046 8 982 8 297 7 693 8 810 8 404 6 760 6 114 5 565 4 922
Tillgångar 13 957 12 735 11 856 11 389 12 562 12 103 9 214 8 510 7 983 5 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 251 9 517 8 734 7 049 6 870 5 166 3 811 3 062 2 172 1 887
Obeskattade reserver 1 669 1 058 967 1 201 1 062 1 410 1 785 1 949 1 343 1 265
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 554 620 454 1 844 2 917 3 377 2 166 2 001 3 008 970
Kortfristiga skulder 1 482 1 541 1 701 1 295 1 712 2 150 1 451 1 498 1 460 1 030
Skulder och eget kapital 13 957 12 735 11 856 11 389 12 562 12 103 9 214 8 510 7 983 5 153
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 588 1 776 2 078
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 686 736 846
Utdelning till aktieägare 0 600 0 0 600 600 0 400 400 200
Omsättning 22 725 25 547 23 058 25 448 30 699 34 577 26 617 31 807 27 827 25 694
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 8 8 8 7 6 5 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 500 2 796 2 830 3 115 3 760 4 862 4 361 6 249 4 572 3 626
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 428 440 441 447 376 408 443 481 442 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 528 2 045 2 127 1 423 2 902 2 377 1 542 2 558 827 731
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,58% 11,13% -9,15% -17,16% -11,62% 30,09% -16,26% 13,92% 8,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,36% 14,65% 16,51% 10,89% 21,72% 18,36% 15,35% 28,81% 9,33% 12,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,15% 7,42% 8,64% 4,98% 9,07% 6,53% 5,40% 7,85% 2,72% 2,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,58% 27,67% 27,28% 22,45% 21,10% 18,04% 18,94% 18,16% 17,16% 17,76%
Rörelsekapital/omsättning 38,07% 29,57% 29,13% 25,67% 23,60% 18,37% 20,29% 14,77% 14,97% 15,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,77% 81,21% 80,03% 70,12% 61,28% 51,77% 56,47% 53,85% 40,33% 55,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 325,30% 276,64% 89,95% 103,63% 47,61% 45,35% 133,36% 67,36% 102,47% 50,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!