Visa allt om Multisoft AB
Visa allt om Multisoft AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 62 179 51 725 53 288 46 018 41 970 36 199 31 642 30 493 22 915 18 868
Övrig omsättning 538 558 889 509 482 68 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 416 8 041 14 709 10 251 8 351 5 751 6 546 10 164 6 344 2 793
Resultat efter finansnetto 12 464 8 147 14 518 10 597 8 719 6 251 6 509 10 222 6 776 2 796
Årets resultat 21 185 6 234 9 568 6 544 5 236 4 321 3 645 5 569 3 831 1 683
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 293 457 1 348 1 230 1 377 1 428 1 278 423 655
Omsättningstillgångar 46 120 37 163 41 882 28 173 26 870 21 536 19 227 20 206 14 256 10 487
Tillgångar 46 374 37 455 42 339 29 521 28 099 22 912 20 655 21 484 14 680 11 142
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 553 7 368 13 634 6 666 5 721 4 486 3 824 5 779 4 210 3 378
Obeskattade reserver 0 14 760 14 645 12 549 10 387 8 813 8 484 6 969 4 373 2 952
Avsättningar (tkr) 212 148 140 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 609 15 179 13 920 10 307 11 991 9 614 8 347 8 736 6 097 4 811
Skulder och eget kapital 46 374 37 455 42 339 29 521 28 099 22 912 20 655 21 484 14 680 11 142
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 1 011 975 915 1 022 2 609 1 896
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - 25 298 22 436 20 966 18 623 16 005 13 437 10 536 6 444 6 592
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 9 243 8 198 7 128 6 841 5 342 4 286 3 570 2 827 2 630
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 5 600 4 000 1 960 1 600 4 000 3 000
Omsättning 62 717 52 283 54 177 46 527 42 452 36 267 31 642 30 493 22 915 18 868
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 61 59 58 49 45 42 37 33 27 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 019 877 919 939 933 862 855 924 849 943
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 678 611 545 569 617 551 517 482 460 572
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 559 8 214 15 256 10 647 8 656 5 975 6 873 10 488 6 595 3 046
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,21% -2,93% 15,80% 9,64% 15,94% 14,40% 3,77% 33,07% 21,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,92% 21,82% 34,35% 35,97% 31,07% 27,38% 31,99% 47,62% 46,33% 27,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,08% 15,80% 27,29% 23,08% 20,80% 17,33% 20,88% 33,55% 29,68% 16,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,91% 98,97% 98,55% 98,61% 98,52% 97,42% 98,52% 99,00% 97,17% 97,24%
Rörelsekapital/omsättning 34,60% 42,50% 52,47% 38,82% 35,45% 32,93% 34,38% 37,62% 35,61% 30,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,48% 50,41% 59,18% 55,74% 47,60% 47,93% 48,79% 50,81% 50,13% 49,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,41% 244,83% 300,88% 273,34% 224,08% 224,01% 230,35% 231,30% 233,82% 217,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...