Visa allt om Invite Europe AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 18 179 18 893 75 868 173 894 18 972 25 798 24 570 17 468 15 542 16 305
Övrig omsättning 0 138 0 0 349 84 34 5 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -2 244 -1 959 6 772 82 226 794 1 987 2 034 698 1 925 2 569
Resultat efter finansnetto -2 324 -2 027 6 611 78 582 529 1 620 1 785 614 1 728 2 331
Årets resultat 29 67 4 081 37 650 8 452 606 386 1 107 1 429
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 063 1 186 3 255 3 034 3 221 3 423 3 631 3 917 4 391 4 629
Omsättningstillgångar 28 587 28 275 41 185 198 048 12 800 15 030 15 438 11 963 9 043 8 104
Tillgångar 29 649 29 461 44 440 201 082 16 021 18 453 19 069 15 880 13 433 12 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 501 10 472 10 405 44 324 6 674 6 667 6 215 5 609 5 223 4 067
Obeskattade reserver 13 927 16 180 18 623 17 262 1 610 2 078 1 899 1 699 1 618 1 358
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349
Långfristiga skulder 861 0 2 935 3 446 5 322 4 321 5 296 5 031 3 578 4 072
Kortfristiga skulder 4 359 2 808 12 477 136 050 2 414 5 387 5 659 3 541 3 014 2 887
Skulder och eget kapital 29 649 29 461 44 440 201 082 16 021 18 453 19 069 15 880 13 433 12 733
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 982 2 947 2 449
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 386 955 852
Utdelning till aktieägare 0 0 0 38 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 179 19 031 75 868 173 894 19 321 25 882 24 604 17 473 15 542 16 305
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 11 10 11 13 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 597 2 699 10 838 24 842 1 725 2 580 2 234 1 344 1 554 1 812
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 463 593 597 543 433 572 536 419 393 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 120 -1 883 6 998 82 412 996 2 213 2 280 949 2 176 2 810
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,78% -75,10% -56,37% 816,58% -26,46% 5,00% 40,66% 12,39% -4,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,57% -6,65% 15,24% 40,89% 4,46% 10,77% 10,67% 4,75% 14,35% 20,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,34% -10,37% 8,93% 47,29% 3,77% 7,70% 8,28% 4,32% 12,40% 15,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,13% 31,24% 20,15% 50,94% 41,03% 40,70% 41,79% 51,28% 57,61% 54,99%
Rörelsekapital/omsättning 133,27% 134,80% 37,84% 35,65% 54,74% 37,38% 39,80% 48,21% 38,79% 32,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,06% 78,38% 56,10% 28,74% 49,50% 44,91% 40,36% 43,67% 48,28% 40,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 407,73% 539,53% 209,99% 104,81% 243,37% 131,78% 166,20% 193,62% 135,14% 153,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!