Visa allt om Cydonia Development AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 563 684 516 555 553 435 596 420 616 059 555 686 608 702 669 098 492 745 365 219
Övrig omsättning 74 890 88 493 93 450 114 111 100 927 88 445 84 017 76 536 54 939 56 508
Rörelseresultat (EBIT) 32 117 -40 060 24 809 45 831 56 999 34 786 38 929 21 283 57 161 24 616
Resultat efter finansnetto 25 591 -44 835 20 641 39 904 55 546 34 900 39 757 15 737 59 285 25 638
Årets resultat -23 657 -54 056 -13 768 675 2 608 -6 863 28 269 7 419 43 522 19 892
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 828 127 707 126 599 145 278 131 648 136 901 104 830 100 378 108 366 10 332
Omsättningstillgångar 362 052 447 612 522 142 527 405 470 246 473 274 527 473 467 962 478 077 294 352
Tillgångar 474 880 575 319 648 741 672 683 601 894 610 175 632 303 568 340 586 443 304 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 156 944 194 878 253 412 266 758 261 562 259 415 266 591 246 389 214 524 171 325
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0
Avsättningar (tkr) 739 2 498 2 710 3 336 3 063 3 193 3 747 2 364 1 820 1 901
Långfristiga skulder 2 095 2 691 6 672 14 973 2 160 8 938 3 439 1 118 50 789 0
Kortfristiga skulder 315 102 375 252 385 947 387 616 335 109 338 629 358 526 318 469 319 090 131 458
Skulder och eget kapital 474 880 575 319 648 741 672 683 601 894 610 175 632 303 568 340 586 443 304 684
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 10 769 11 124 12 825 12 133 10 405 10 841 8 563 9 098 8 161 6 507
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 145 651 150 428 149 922 149 305 147 845 140 966 136 710 133 099 99 913 88 677
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 69 198 58 268 65 151 62 989 61 674 60 144 54 514 52 541 40 622 36 495
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 638 574 605 048 646 885 710 531 716 986 644 131 692 719 745 634 547 684 421 727
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 384 386 389 402 386 382 385 336 315 261
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 468 1 338 1 423 1 484 1 596 1 455 1 581 1 991 1 564 1 399
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 590 606 578 588 569 548 580 472 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 67 720 -12 424 50 366 68 999 77 037 52 176 53 735 34 429 63 141 26 613
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,12% -6,66% -7,21% -3,19% 10,86% -8,71% -9,03% 35,79% 34,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,74% -5,76% 4,64% 7,47% 10,42% 6,72% 7,29% 4,70% 11,03% 9,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,52% -6,42% 5,44% 8,42% 10,18% 7,38% 7,57% 3,99% 13,13% 7,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,59% 81,21% 84,90% 83,31% 83,26% 81,16% 80,65% 78,15% 82,00% 85,82%
Rörelsekapital/omsättning 8,33% 14,01% 24,61% 23,44% 21,94% 24,23% 27,76% 22,34% 32,27% 44,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,05% 33,87% 39,06% 39,66% 43,46% 42,51% 42,16% 43,35% 36,58% 56,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,15% 107,79% 120,62% 122,65% 125,80% 126,98% 133,79% 131,29% 130,14% 195,40%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 1 280 6 248 9 083 9 035 8 844 10 522 10 814 11 589 10 613 11 605
Övrig omsättning 1 467 1 270 2 025 222 7 229 7 217 0 25 0 884
Rörelseresultat (EBIT) -1 948 61 1 547 -1 640 -1 346 -1 327 -11 209 -10 409 -9 138 -6 359
Resultat efter finansnetto -52 037 1 469 3 451 304 -40 168 -9 552 -21 371 -4 272 41 135
Årets resultat -56 085 -76 -64 -251 -122 -148 16 811 -13 366 24 599 47 843
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 974 149 257 121 265 121 316 121 455 121 663 121 817 121 918 136 568 34 984
Omsättningstillgångar 221 869 289 114 345 317 351 648 299 605 304 982 380 200 287 655 275 151 181 321
Tillgångar 344 843 438 371 466 582 472 964 421 060 426 645 502 017 409 573 411 719 216 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 524 189 609 189 685 189 749 190 000 190 123 190 271 173 460 166 826 142 226
Obeskattade reserver 0 7 232 8 000 12 043 12 043 12 043 12 042 4 811 4 043 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 48 000 0
Kortfristiga skulder 211 319 241 530 268 897 271 172 219 017 224 479 299 704 231 302 192 850 74 079
Skulder och eget kapital 344 843 438 371 466 582 472 964 421 060 426 645 502 017 409 573 411 719 216 305
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 564 832 959 1 017 1 018
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 185 1 467 1 975 2 037 5 795 5 872 6 411 5 746 4 241 4 064
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 638 500 781 816 3 754 3 646 3 843 3 414 2 049 1 934
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 747 7 518 11 108 9 257 16 073 17 739 10 814 11 614 10 613 12 489
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 2 6 10 13 13 13 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 640 1 562 4 542 1 506 884 809 832 891 965 967
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 823 493 1 382 482 959 780 853 778 664 585
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 948 69 1 599 -1 502 -1 185 -1 167 -11 035 -10 252 -8 979 -6 235
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -79,51% -31,21% 0,53% 2,16% -15,95% -2,70% -6,69% 9,20% -8,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,31% 2,63% 2,33% 1,36% 1,42% 1,28% -0,81% -3,34% 0,13% 20,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3 315,08% 184,81% 119,74% 71,28% 67,48% 51,72% -37,46% -117,90% 4,97% 381,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 824,22% 761,59% 841,35% 890,71% 911,22% 765,09% 744,37% 486,26% 775,47% 924,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,72% 44,54% 41,99% 42,11% 47,36% 46,76% 39,77% 43,27% 41,24% 65,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,99% 119,70% 128,42% 129,68% 136,80% 135,86% 126,86% 124,36% 142,68% 244,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!