Visa allt om Support Design AB
Visa allt om Support Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 18 538 16 838 16 206 16 057 14 396 13 657 13 769 13 524 13 505 12 547
Övrig omsättning 250 119 124 118 394 658 255 637 592 302
Rörelseresultat (EBIT) 612 51 359 858 791 847 73 1 037 870 379
Resultat efter finansnetto 507 -92 145 633 528 597 -97 969 789 226
Årets resultat 378 -110 97 741 361 395 137 776 417 367
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 684 1 713 1 931 2 081 2 222 2 090 2 213 1 368 950 1 085
Omsättningstillgångar 6 122 6 141 5 230 5 660 5 607 4 904 4 142 4 269 3 808 3 610
Tillgångar 7 806 7 854 7 161 7 741 7 829 6 994 6 354 5 637 4 758 4 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 084 2 706 2 816 2 459 1 717 1 491 1 096 1 660 1 184 857
Obeskattade reserver 0 0 0 0 333 333 300 614 722 529
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 139 3 349 2 558 2 101 1 772 2 038 1 567 1 150 531 1 171
Kortfristiga skulder 2 583 1 799 1 787 3 181 4 006 3 132 3 391 2 213 2 322 2 138
Skulder och eget kapital 7 806 7 854 7 161 7 741 7 829 6 994 6 354 5 637 4 758 4 695
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 160 213 465 537 581 584 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 894 3 528 3 128 2 865 2 477 2 658 2 637 2 592 2 538
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 450 1 323 1 243 1 156 1 198 1 260 1 107 1 145 1 014
Utdelning till aktieägare 300 0 0 740 0 0 0 700 300 340
Omsättning 18 788 16 957 16 330 16 175 14 790 14 315 14 024 14 161 14 097 12 849
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 10 9 10 11 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 545 1 403 1 351 1 338 1 440 1 517 1 377 1 229 1 228 1 394
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 531 464 423 394 453 487 473 416 410 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 989 417 722 1 325 1 244 1 250 441 1 265 1 100 639
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,10% 3,90% 0,93% 11,54% 5,41% -0,81% 1,81% 0,14% 7,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,88% 0,67% 5,03% 11,12% 10,12% 12,14% 1,15% 18,40% 18,28% 8,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,32% 0,31% 2,22% 5,36% 5,50% 6,22% 0,53% 7,67% 6,44% 3,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 62,30% 63,37% 61,57% 61,46% 60,91% 58,89%
Rörelsekapital/omsättning 19,09% 25,79% 21,25% 15,44% 11,12% 12,98% 5,45% 15,20% 11,00% 11,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,51% 34,45% 39,32% 31,77% 25,07% 24,83% 20,73% 37,48% 35,81% 26,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,91% 182,32% 156,86% 90,29% 71,39% 85,95% 67,94% 119,66% 103,23% 109,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...