Visa allt om Lerbergs Entreprenad AB
Visa allt om Lerbergs Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 244 24 637 22 462 24 749 28 085 26 437 23 654 23 448 24 668 22 973
Övrig omsättning 1 509 1 061 1 634 909 1 489 1 642 399 1 364 582 390
Rörelseresultat (EBIT) 814 -911 110 -1 444 1 579 2 150 1 822 1 785 2 675 2 843
Resultat efter finansnetto 389 -1 217 -701 -2 274 198 1 113 882 905 1 321 1 643
Årets resultat 389 -1 217 -701 -1 724 126 1 150 927 941 717 678
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 997 16 039 21 582 30 583 36 285 32 170 26 464 24 253 24 970 21 644
Omsättningstillgångar 3 245 4 887 3 746 3 337 4 315 5 297 4 348 3 906 3 575 3 307
Tillgångar 25 242 20 926 25 328 33 920 40 600 37 467 30 812 28 159 28 545 24 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 164 1 775 2 992 3 693 5 417 5 291 4 540 4 013 3 072 2 355
Obeskattade reserver 0 0 0 0 550 550 1 000 1 400 1 809 1 507
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 951 11 851 14 766 21 244 25 402 21 510 15 063 13 944 15 193 14 611
Kortfristiga skulder 7 128 7 300 7 571 8 984 9 231 10 115 10 208 8 801 8 471 6 478
Skulder och eget kapital 25 242 20 926 25 328 33 920 40 600 37 467 30 812 28 159 28 545 24 951
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 492 960 5 982 37
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 5 480 -
Löner till övriga anställda - 6 323 5 326 6 037 6 282 5 805 4 826 5 036 0 5 153
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 241 1 960 2 217 2 141 1 926 1 663 1 888 1 920 2 141
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0
Omsättning 26 753 25 698 24 096 25 658 29 574 28 079 24 053 24 812 25 250 23 363
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 17 16 18 18 15 14 17 24 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 329 1 449 1 404 1 375 1 560 1 762 1 690 1 379 1 028 999
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 511 465 466 479 531 509 474 333 319
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 720 3 329 5 228 4 313 7 528 7 233 6 646 6 036 6 941 6 167
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,46% 9,68% -9,24% -11,88% 6,23% 11,77% 0,88% -4,95% 7,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,22% -3,39% 0,43% -3,08% 3,89% 6,01% 5,91% 6,34% 9,37% 11,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,22% -2,88% 0,49% -4,22% 5,62% 8,51% 7,70% 7,61% 10,85% 12,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,11% 75,71% 72,87% 71,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 78,62%
Rörelsekapital/omsättning -15,38% -9,79% -17,03% -22,82% -17,50% -18,22% -24,77% -20,88% -19,85% -13,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,57% 8,48% 11,81% 10,89% 14,34% 15,20% 17,13% 17,92% 15,32% 13,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,33% 61,34% 45,86% 33,86% 43,67% 49,66% 38,63% 41,46% 39,49% 47,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...