Visa allt om Aros Circle Aktiebolag
Visa allt om Aros Circle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 461 16 799 24 039 23 057 25 700 24 563 17 406 13 117 14 795 9 973
Övrig omsättning 564 356 393 686 484 874 961 541 580 390
Rörelseresultat (EBIT) 634 464 659 280 300 427 155 130 190 81
Resultat efter finansnetto 634 465 660 284 306 428 155 130 197 83
Årets resultat 395 336 415 158 143 216 76 64 101 64
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 17 17 17 17 17 0 5 9 12
Omsättningstillgångar 4 991 6 417 6 136 5 842 5 759 6 479 4 920 3 302 3 246 2 907
Tillgångar 5 008 6 434 6 153 5 859 5 776 6 496 4 920 3 307 3 255 2 919
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 718 1 483 1 308 972 815 671 455 379 315 374
Obeskattade reserver 702 587 559 439 367 276 158 124 92 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 588 4 364 4 287 4 447 4 595 5 549 4 308 2 804 2 849 2 499
Skulder och eget kapital 5 008 6 434 6 153 5 859 5 776 6 496 4 920 3 307 3 255 2 919
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 630 1 563 1 411 1 453 1 523 522 203 143 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 103 668 611 677 582 174 73 55 52
Utdelning till aktieägare 800 160 160 80 0 0 0 0 0 160
Omsättning 15 025 17 155 24 432 23 743 26 184 25 437 18 367 13 658 15 375 10 363
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 7 5 6 7 7 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 892 2 400 4 808 3 843 3 671 3 509 5 802 4 372 4 932 3 324
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 579 535 315 340 282 314 242 97 66 59
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 634 464 2 896 280 300 427 160 133 193 84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,92% -30,12% 4,26% -10,28% 4,63% 41,12% 32,70% -11,34% 48,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,66% 7,21% 10,73% 4,85% 5,30% 6,59% 3,15% 3,93% 6,05% 2,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,38% 2,76% 2,75% 1,23% 1,19% 1,74% 0,89% 0,99% 1,33% 0,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,12% 32,32% 16,97% 12,68% 12,74% 99,65% 96,89% 98,04% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,62% 12,22% 7,69% 6,05% 4,53% 3,79% 3,52% 3,80% 2,68% 4,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,24% 30,17% 28,34% 22,43% 18,79% 13,46% 11,61% 14,22% 11,71% 13,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,85% 147,04% 143,13% 131,37% 125,33% 116,76% 114,21% 117,76% 113,93% 116,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...