Visa allt om Nimmersion AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 26 152 19 827 11 798 19 586 13 891 11 928 16 326 13 037 9 509 10 303
Övrig omsättning 0 30 257 2 772 35 272 305 1 043 117
Rörelseresultat (EBIT) 10 438 6 461 3 154 8 900 2 590 -329 5 213 5 426 3 154 2 956
Resultat efter finansnetto 10 823 6 616 2 964 8 999 2 655 -335 5 450 5 502 3 192 2 949
Årets resultat 7 043 4 511 2 612 7 473 757 -110 2 702 2 670 1 700 1 683
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 516 162 162 162 162 2 835 1 807 1 837 1 812 1 934
Omsättningstillgångar 27 942 21 763 16 901 16 675 12 168 8 424 12 968 10 579 8 772 7 963
Tillgångar 28 457 21 924 17 062 16 837 12 330 11 259 14 775 12 416 10 584 9 897
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 571 15 818 12 377 11 112 6 312 5 555 7 765 6 838 5 788 5 388
Obeskattade reserver 5 040 3 124 2 270 2 970 3 732 3 732 4 562 3 662 3 092 2 842
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 725 79
Kortfristiga skulder 1 846 2 982 2 415 2 755 2 286 1 973 2 449 1 916 979 1 589
Skulder och eget kapital 28 457 21 924 17 062 16 837 12 330 11 259 14 775 12 416 10 584 9 897
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 539 2 525 2 662
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 932 950 1 029
Utdelning till aktieägare 1 900 1 290 1 070 1 182 2 673 0 2 100 1 775 1 620 1 300
Omsättning 26 152 19 857 12 055 19 588 14 663 11 963 16 598 13 342 10 552 10 420
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 5 6 8 8 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 076 9 914 5 899 9 793 2 778 1 988 2 041 1 630 1 189 2 061
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 369 1 519 875 1 094 549 651 591 455 454 754
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 438 6 461 3 154 8 900 2 590 -299 5 243 5 456 3 198 3 035
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,90% 68,05% -39,76% 41,00% 16,46% -26,94% 25,23% 37,10% -7,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,03% 30,23% 17,37% 53,45% 21,56% -2,92% 36,94% 44,32% 30,16% 30,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,38% 33,43% 25,12% 45,95% 19,13% -2,76% 33,43% 42,21% 33,57% 29,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,17% 81,22% 86,46% 87,56% 72,44% 82,38% 78,10% 85,59% 83,01% 85,07%
Rörelsekapital/omsättning 99,79% 94,72% 122,78% 71,07% 71,14% 54,08% 64,43% 66,45% 81,95% 61,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,62% 83,26% 82,92% 79,76% 74,80% 75,19% 76,64% 78,08% 77,47% 76,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 513,65% 729,81% 699,83% 605,26% 532,28% 426,96% 529,52% 552,14% 896,02% 501,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!