Visa allt om MVG Media Vision Group AB
Visa allt om MVG Media Vision Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 797 4 803 7 371 4 890 6 781 5 327 5 003 5 190 3 334 1 849
Övrig omsättning 191 130 - 92 - - 18 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 236 164 463 323 656 -254 686 340 174 26
Resultat efter finansnetto 236 159 461 321 656 -249 687 339 167 17
Årets resultat 223 119 354 371 359 16 389 177 88 10
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 0 0 5 5 13 20 40 79 121
Omsättningstillgångar 2 212 1 641 3 846 1 663 2 174 1 901 2 173 2 405 1 444 342
Tillgångar 2 232 1 641 3 846 1 668 2 179 1 914 2 194 2 446 1 523 462
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 384 1 161 1 042 838 617 408 692 503 325 237
Obeskattade reserver 0 0 0 0 160 0 280 130 40 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 251 184 326 194 92 280 250 107 197 80
Kortfristiga skulder 597 295 2 478 636 1 310 1 226 972 1 706 960 145
Skulder och eget kapital 2 232 1 641 3 846 1 668 2 179 1 914 2 194 2 446 1 523 462
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 1 152 1 168 1 145 515
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 067 1 481 1 013 1 485 1 188 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 297 - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 431 519 374 524 431 384 367 370 156
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 150 0 300 200 0 0
Omsättning 5 988 4 933 7 371 4 982 6 781 5 327 5 021 5 190 3 334 1 849
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 932 1 601 1 843 1 223 2 260 1 776 1 668 1 730 1 111 616
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 576 509 509 354 688 551 528 527 526 232
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 236 164 463 323 664 -246 706 379 254 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,70% -34,84% 50,74% -27,89% 27,29% 6,48% -3,60% 55,67% 80,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,62% 10,05% 12,04% 19,54% 30,34% -12,96% 31,36% 13,90% 11,49% 5,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,09% 3,44% 6,28% 6,67% 9,75% -4,66% 13,75% 6,55% 5,25% 1,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,65% 75,74% 56,68% 77,67% 70,90% 47,57% 69,96% 47,57% 89,14% 74,58%
Rörelsekapital/omsättning 27,86% 28,02% 18,56% 21,00% 12,74% 12,67% 24,01% 13,47% 14,52% 10,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,01% 70,75% 27,09% 50,24% 33,73% 21,32% 40,95% 24,48% 23,23% 51,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 370,52% 556,27% 155,21% 261,48% 165,95% 155,06% 223,56% 140,97% 150,42% 235,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...