Visa allt om Tors Plåt & Smide Aktiebolag
Visa allt om Tors Plåt & Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 447 1 599 1 639 1 300 1 605 1 594 1 185 1 329 1 634 1 662
Övrig omsättning - - 11 - - 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 143 141 159 213 278 77 105 204 3 168
Resultat efter finansnetto 141 142 159 199 281 93 108 208 35 240
Årets resultat 99 111 94 143 146 48 57 113 18 143
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 487 469 451 433 188 217 198 182 168 75
Omsättningstillgångar 1 434 1 391 1 218 1 255 1 546 1 258 1 036 1 155 1 153 1 066
Tillgångar 1 922 1 860 1 669 1 688 1 734 1 475 1 234 1 337 1 321 1 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 083 1 083 1 073 1 079 1 035 889 902 845 732 714
Obeskattade reserver 312 299 302 267 260 185 159 132 79 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 527 478 295 343 439 401 173 360 511 357
Skulder och eget kapital 1 922 1 860 1 669 1 688 1 734 1 475 1 234 1 337 1 321 1 140
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 374 386 657 542
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 84 148 -
Löner till övriga anställda - 588 204 378 504 638 0 3 0 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 215 216 173 201 249 177 170 248 208
Utdelning till aktieägare 200 100 100 100 100 0 60 0 0 0
Omsättning 1 447 1 599 1 650 1 300 1 605 1 597 1 185 1 329 1 634 1 662
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 724 800 820 650 803 797 593 665 817 831
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 365 422 368 285 358 447 277 282 453 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 143 141 159 213 278 77 107 210 9 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,51% -2,44% 26,08% -19,00% 0,69% 34,51% -10,84% -18,67% -1,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,49% 7,80% 9,71% 13,21% 17,01% 6,51% 8,83% 15,71% 2,80% 21,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,95% 9,07% 9,88% 17,15% 18,38% 6,02% 9,20% 15,80% 2,26% 14,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,89% 75,23% 66,63% 78,46% 77,26% 76,66% 78,14% 76,15% 72,89% 70,22%
Rörelsekapital/omsättning 62,68% 57,10% 56,31% 70,15% 68,97% 53,76% 72,83% 59,82% 39,29% 42,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,01% 70,76% 78,40% 76,26% 70,74% 69,51% 82,59% 70,48% 59,72% 66,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 272,11% 291,00% 412,88% 365,89% 352,16% 313,72% 598,84% 320,83% 225,64% 298,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...