Visa allt om Monmeday Städservice Aktiebolag
Visa allt om Monmeday Städservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 806 2 058 1 841 1 786 1 733 1 701 1 748 2 178 2 524 2 407
Övrig omsättning 14 123 51 32 44 30 - - - 73
Rörelseresultat (EBIT) 195 715 350 201 -23 170 -39 79 272 330
Resultat efter finansnetto 191 712 350 202 -21 171 -39 73 287 339
Årets resultat 144 552 270 159 -21 131 -39 50 206 247
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 35 18 27 36 23 51 82 119 128
Omsättningstillgångar 1 145 1 398 901 798 642 744 717 889 1 180 998
Tillgångar 1 171 1 433 919 825 678 767 768 971 1 299 1 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 710 1 065 664 493 335 456 375 614 764 708
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 461 367 255 331 343 311 393 357 533 413
Skulder och eget kapital 1 171 1 433 919 825 678 767 768 971 1 299 1 126
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 462 486 508 556 551
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 382 501 678 810 198 273 390 549 536
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 164 199 251 292 245 278 317 392 363
Utdelning till aktieägare 300 500 150 100 0 100 50 0 200 150
Omsättning 1 820 2 181 1 892 1 818 1 777 1 731 1 748 2 178 2 524 2 480
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 3 3 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 806 2 058 1 841 893 867 851 583 726 505 401
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 841 571 754 479 569 466 354 412 310 251
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 204 724 359 210 -11 199 -8 151 312 375
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,24% 11,79% 3,08% 3,06% 1,88% -2,69% -19,74% -13,71% 4,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,65% 49,90% 38,08% 24,48% -2,95% 22,56% -5,08% 8,14% 22,25% 30,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,80% 34,74% 19,01% 11,31% -1,15% 10,17% -2,23% 3,63% 11,45% 14,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,55% 79,98% 78,54% 84,94% 87,31% 97,24% 99,08% 98,48% 97,07% 93,23%
Rörelsekapital/omsättning 37,87% 50,10% 35,09% 26,15% 17,25% 25,46% 18,54% 24,43% 25,63% 24,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,63% 74,32% 72,25% 59,76% 49,41% 59,45% 48,83% 63,23% 58,93% 63,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 248,37% 380,93% 353,33% 241,09% 187,17% 239,23% 182,44% 249,02% 221,39% 241,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...