Visa allt om Swerock Norden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 50 520 73 321 67 358 118 858 115 524 100 417 79 554 68 776 67 143 65 102
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -2 679 -8 627 -4 836 44 312 42 083 26 693 18 361 19 436 17 318 8 813
Resultat efter finansnetto 191 556 -28 200 -13 016 37 274 36 064 182 181 2 377 12 409 7 650 -8 136
Årets resultat 194 818 -21 687 -10 528 -10 145 -5 703 156 354 -15 422 -2 196 -1 509 -6 461
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 035 419 879 608 787 850 769 733 764 723 689 181 1 105 664 1 051 318 984 466 979 508
Omsättningstillgångar 615 426 644 656 762 493 802 924 802 281 898 953 726 386 670 683 406 679 568 069
Tillgångar 1 650 845 1 524 264 1 550 343 1 572 657 1 567 004 1 588 134 1 832 050 1 722 001 1 391 145 1 547 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 588 132 393 314 415 001 425 529 435 674 441 377 285 023 300 445 302 641 303 946
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 32 424 29 821 27 429 23 468 19 705 15 763 9 376 6 286 4 637 0
Långfristiga skulder 287 812 287 812 287 812 287 812 287 812 287 812 287 812 287 812 287 812 287 812
Kortfristiga skulder 742 477 813 317 820 101 835 848 823 813 843 182 1 249 839 1 127 458 796 055 955 819
Skulder och eget kapital 1 650 845 1 524 264 1 550 343 1 572 657 1 567 004 1 588 134 1 832 050 1 722 001 1 391 145 1 547 577
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 3 162 3 213 3 119 2 940 - - - 3 212 3 264 2 918
Varav tantiem till styrelse & VD 440 - - 1 213 - - - 492 370 -
Löner till övriga anställda 2 683 13 449 18 002 18 059 - - - 15 575 15 411 15 841
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 443 15 417 15 671 15 700 - 0 0 11 349 9 765 10 557
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 520 73 321 67 358 118 858 115 524 100 417 79 554 68 776 67 143 65 102
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 15 28 32 35 31 28 27 29 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 420 4 888 2 406 3 714 3 301 3 239 2 841 2 547 2 315 2 100
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 371 2 424 1 488 1 369 1 331 1 442 1 369 1 288 1 154 1 095
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 679 -8 627 -4 836 44 312 42 083 26 693 18 361 19 436 17 318 8 813
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,10% 8,85% -43,33% 2,89% 15,04% 26,22% 15,67% 2,43% 3,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,01% -0,55% -0,30% 2,82% 2,69% 13,74% 0,45% 1,13% 1,25% 0,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 392,35% -11,41% -7,00% 37,29% 36,43% 217,23% 10,42% 28,27% 25,86% 15,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -251,49% -230,03% -85,53% -27,70% -18,64% 55,54% -657,98% -664,15% -579,92% -595,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,63% 25,80% 26,77% 27,06% 27,80% 27,79% 15,56% 17,45% 21,75% 19,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,89% 79,26% 92,98% 96,06% 97,39% 106,61% 58,12% 59,49% 51,09% 59,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!