Visa allt om STATTE Fastighets AB
Visa allt om STATTE Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 380 3 771 2 725 2 970 3 148 3 564 3 286 3 898 3 959 3 953
Övrig omsättning 199 187 270 - - 1 17 29 52 65
Rörelseresultat (EBIT) 2 337 -826 445 -146 1 074 1 394 568 1 724 1 815 1 877
Resultat efter finansnetto 1 900 -1 493 168 -504 510 998 366 1 472 888 1 048
Årets resultat 1 900 157 131 26 81 0 268 1 082 496 754
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 499 40 268 20 316 20 466 20 927 21 390 21 854 22 319 22 787 23 257
Omsättningstillgångar 8 978 4 921 2 485 2 215 2 484 2 333 2 233 2 152 1 306 1 191
Tillgångar 50 476 45 190 22 801 22 681 23 411 23 723 24 088 24 471 24 092 24 448
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 482 1 582 1 425 1 293 1 267 1 187 1 186 1 919 3 836 3 340
Obeskattade reserver 0 0 0 0 236 200 200 200 200 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 733 38 063 16 063 16 063 15 292 15 549 16 320 17 091 17 862 18 633
Kortfristiga skulder 5 262 5 545 5 314 5 325 6 616 6 787 6 381 5 261 2 194 2 475
Skulder och eget kapital 50 476 45 190 22 801 22 681 23 411 23 723 24 088 24 471 24 092 24 448
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 40 48
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 388 136 249 132 127 134 126 136 93
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - 0 -
Sociala kostnader - 105 27 57 41 40 42 40 71 57
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3 000 0
Omsättning 5 579 3 958 2 995 2 970 3 148 3 565 3 303 3 927 4 011 4 018
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 380 1 886 1 363 1 485 3 148 3 564 3 286 3 898 3 959 3 953
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 557 248 82 153 173 166 176 166 247 198
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 216 -225 906 315 1 536 1 859 1 033 2 192 2 286 2 350
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,67% 38,39% -8,25% -5,65% -11,67% 8,46% -15,70% -1,54% 0,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,63% -1,83% 1,99% -0,58% 4,88% 5,94% 2,37% 7,05% 7,55% 7,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,46% -21,88% 16,66% -4,44% 36,28% 39,51% 17,38% 44,23% 45,92% 47,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 69,07% -16,55% -103,82% -104,71% -131,26% -124,97% -126,23% -79,76% -22,43% -32,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,90% 3,50% 6,25% 5,70% 6,15% 5,62% 5,54% 8,44% 16,52% 13,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,62% 88,75% 46,76% 41,60% 37,55% 34,37% 34,99% 40,90% 59,53% 48,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...