Visa allt om REFRAME CONSULTING I STOCKHOLM AB
Visa allt om REFRAME CONSULTING I STOCKHOLM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 051 2 790 3 154 2 877 2 421 2 984 1 777 1 600 1 324 1 526
Övrig omsättning - - - - 9 - 25 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 423 113 801 619 657 702 323 97 85 192
Resultat efter finansnetto 423 111 803 602 629 695 321 85 80 192
Årets resultat 244 29 468 420 291 318 158 34 26 80
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 256 3 82 119 453 332 12 34 55 35
Omsättningstillgångar 1 695 2 068 2 167 1 884 1 656 1 288 910 441 751 669
Tillgångar 1 951 2 071 2 249 2 003 2 108 1 621 922 476 807 704
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 359 380 749 531 529 437 269 145 174 208
Obeskattade reserver 1 051 950 912 724 676 466 225 131 111 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 169 0 0 0 303 223 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 371 740 587 747 601 493 428 198 521 416
Skulder och eget kapital 1 951 2 071 2 249 2 003 2 108 1 621 922 476 807 704
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 614 - - - 439 399 292 336 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 517 465 415 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 306 205 188 176 187 167 150 173 150
Utdelning till aktieägare 245 265 280 250 200 200 150 0 63 60
Omsättning 2 051 2 790 3 154 2 877 2 430 2 984 1 802 1 600 1 324 1 526
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 051 2 790 3 154 2 877 2 421 2 984 1 777 1 600 1 324 1 526
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 699 1 018 748 660 590 635 570 491 566 543
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 431 118 824 710 759 733 335 110 101 207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,49% -11,54% 9,63% 18,84% -18,87% 67,92% 11,06% 20,85% -13,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,73% 5,50% 35,70% 31,00% 31,21% 43,31% 35,03% 20,38% 10,66% 27,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,67% 4,09% 25,46% 21,58% 27,18% 23,53% 18,18% 6,06% 6,50% 12,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,55% 47,60% 50,10% 39,52% 43,58% 26,64% 27,12% 15,19% 17,37% 16,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,42% 54,13% 64,93% 54,70% 48,73% 48,15% 47,16% 50,75% 31,46% 37,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 453,37% 277,30% 369,17% 252,21% 274,38% 261,26% 212,62% 222,73% 144,15% 160,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...