Visa allt om Creonovus AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 15 468 17 953 13 536 16 195 15 805 21 404 15 186 11 036 7 866 4 849
Övrig omsättning 14 472 105 14 1 377 110 480 309 115 50
Rörelseresultat (EBIT) 191 30 204 559 3 202 -2 693 -461 176 -581 214
Resultat efter finansnetto 183 24 191 542 3 020 -2 824 -645 -43 -690 193
Årets resultat 113 24 191 542 3 020 -2 824 -645 -38 -694 173
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 312 420 736 567 520 4 374 4 547 4 527 4 741 442
Omsättningstillgångar 1 840 2 388 2 050 2 228 2 965 2 496 3 084 1 394 1 320 950
Tillgångar 3 152 2 809 2 786 2 795 3 485 6 870 7 631 5 920 6 061 1 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 134 1 021 997 1 195 653 -2 367 457 712 750 231
Obeskattade reserver 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 400 12 17 52 72 2 434 2 516 3 168 3 108 440
Kortfristiga skulder 1 576 1 777 1 773 1 548 2 760 6 803 4 658 2 041 2 203 722
Skulder och eget kapital 3 152 2 809 2 786 2 795 3 485 6 870 7 631 5 920 6 061 1 392
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - - 1 592 1 315 633 677 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 522 449 223 251 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 482 18 425 13 641 16 209 17 182 21 514 15 666 11 345 7 981 4 899
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 156 5 984 4 512 5 398 5 268 7 135 5 062 5 518 3 933 4 849
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 508 552 498 566 483 736 645 455 525 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 264 134 335 689 3 333 -2 485 -286 349 -430 327
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,84% 32,63% -16,42% 2,47% -26,16% 40,95% 37,60% 40,30% 62,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,06% 1,07% 7,32% 20,00% 91,88% -39,16% -6,04% 3,02% -9,59% 15,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,23% 0,17% 1,51% 3,45% 20,26% -12,57% -3,04% 1,62% -7,39% 4,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,01% 20,70% 29,42% 80,19% 80,06% 63,81% 52,70% 32,72% 36,85% 76,04%
Rörelsekapital/omsättning 1,71% 3,40% 2,05% 4,20% 1,30% -20,12% -10,36% -5,86% -11,23% 4,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,04% 36,35% 35,79% 42,75% 18,74% -34,45% 5,99% 12,03% 12,37% 16,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,02% 126,73% 108,35% 135,53% 102,90% 34,38% 60,33% 68,30% 59,92% 131,58%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...