Visa allt om Lemon Planet AB
Visa allt om Lemon Planet AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 29 581 29 640 31 218 31 487 32 962 24 905
Övrig omsättning 7 557 5 376 4 888 8 811 9 436 9 778
Rörelseresultat (EBIT) -12 730 -5 935 5 598 -20 977 -60 906 -38 766
Resultat efter finansnetto -14 396 -14 060 619 -27 971 -62 151 -39 819
Årets resultat -14 722 -14 060 619 -27 971 -62 151 -39 819
Balansräkningar (tkr)
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 283 14 894 15 099 13 906 14 630 14 278
Omsättningstillgångar 16 344 31 968 18 579 12 430 30 350 40 792
Tillgångar 30 627 46 862 33 678 26 336 44 980 55 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -7 665 7 133 194 -15 420 -34 288 28 733
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 106 23 625 23 563 30 103 60 366 9 055
Kortfristiga skulder 20 186 16 104 9 921 11 653 18 902 17 282
Skulder och eget kapital 30 627 46 862 33 678 26 336 44 980 55 070
Löner & utdelning (tkr)
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 1 341 2 222 1 599 815 1 374 1 129
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 978 12 459 10 332 28 188 49 352 31 041
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 6 392 3 203 3 129 9 072 12 828 9 548
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 138 35 016 36 106 40 298 42 398 34 683
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 26 19 39 64 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 096 1 140 1 643 807 515 479
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 070 897 884 983 1 056 882
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 394 418 9 699 -11 322 -50 811 -29 898
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,20% -5,05% -0,85% -4,47% 32,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -39,03% -12,25% 17,03% -78,63% -133,27% -69,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -40,41% -19,37% 18,38% -65,77% -181,87% -153,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,99% 53,52% 27,73% 2,47% 34,73% 94,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -25,03% 15,22% 0,58% -58,55% -76,23% 52,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,97% 198,51% 187,27% 106,67% 160,57% 236,04%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Nettoomsättning 14 944 28 006 28 062 26 639 26 332 24 427 21 907 16 849 19 745 13 558
Övrig omsättning 13 506 7 557 5 376 4 888 8 811 9 436 9 778 6 047 8 168 8 769
Rörelseresultat (EBIT) 1 660 -13 103 -5 647 3 052 -9 875 -29 878 -26 067 -24 232 -5 397 675
Resultat efter finansnetto 5 745 -14 769 -29 604 -1 127 -25 245 -57 172 -25 945 -24 743 -5 831 364
Årets resultat 5 706 -15 095 -29 604 -1 127 -25 245 -57 172 -25 945 -24 743 -5 740 179
Balansräkningar (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 859 14 381 15 200 33 745 34 767 32 367 31 253 10 395 12 583 8 245
Omsättningstillgångar 812 15 750 31 077 17 228 11 172 27 055 35 651 14 721 7 524 5 629
Tillgångar 8 671 30 131 46 277 50 973 45 939 59 422 66 904 25 116 20 107 13 875
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 559 -7 596 7 547 18 870 5 765 -15 520 41 834 9 264 6 519 2 243
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 637 18 201 23 726 23 663 30 203 60 466 9 155 8 959 8 369 7 100
Kortfristiga skulder 1 475 19 526 15 004 8 440 9 971 14 476 15 915 6 893 5 219 4 441
Skulder och eget kapital 8 671 30 131 46 277 50 973 45 939 59 422 66 904 25 116 20 107 13 875
Löner & utdelning (tkr)
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD 2 186 1 341 2 222 1 599 584 1 161 1 129 739 1 852 2 726
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 9 161 13 298 11 785 9 521 18 318 21 368 18 848 14 486 11 268 7 125
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 4 103 6 392 3 124 3 020 7 681 9 460 8 136 6 050 5 231 3 859
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 28 450 35 563 33 438 31 527 35 143 33 863 31 685 22 896 27 913 22 327
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 26 25 17 30 41 41 35 30 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 996 1 077 1 122 1 567 878 596 534 481 658 1 130
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 012 1 076 883 887 899 839 762 704 633 1 183
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 655 -4 773 700 7 146 -435 -19 917 -17 240 -15 960 565 2 177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,64% -0,20% 5,34% 1,17% 7,80% 11,50% 30,02% -14,67% 45,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 69,54% -40,91% -11,40% 6,22% -20,98% -49,00% -38,12% -95,93% -26,31% 5,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,35% -44,02% -18,79% 11,90% -36,61% -119,20% -116,41% -143,01% -26,79% 5,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,42%
Rörelsekapital/omsättning -4,44% -13,48% 57,28% 32,99% 4,56% 51,50% 90,09% 46,46% 11,67% 8,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,11% -25,21% 16,31% 37,02% 12,55% -26,12% 62,53% 36,88% 32,42% 16,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,05% 80,66% 207,12% 204,12% 112,04% 186,90% 224,01% 213,56% 144,17% 124,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2001 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...