Visa allt om Anian AB
Visa allt om Anian AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 50 1 621 1 612 4 15 300 1 065 1 362 2 294 2 702
Övrig omsättning - - - - - 30 93 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -206 339 618 -57 -117 130 229 64 -145 695
Resultat efter finansnetto 57 343 777 -7 45 175 275 112 -157 642
Årets resultat 49 240 566 115 91 99 216 175 73 376
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 956 1 116 1 116 1 493 1 226 1 226 1 139 1 205 1 236 1 238
Omsättningstillgångar 2 609 2 471 2 757 1 580 2 056 2 009 2 039 1 824 1 598 2 142
Tillgångar 3 565 3 587 3 873 3 074 3 282 3 234 3 178 3 029 2 834 3 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 518 2 468 2 229 1 818 1 853 1 762 1 663 2 066 1 892 2 019
Obeskattade reserver 473 534 512 414 571 654 620 650 791 1 066
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 574 584 1 132 842 858 818 895 312 151 295
Skulder och eget kapital 3 565 3 587 3 873 3 074 3 282 3 234 3 178 3 029 2 834 3 381
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 236 337 687 388
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 619 600 0 0 0 53 0 539 406
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 263 191 0 0 0 183 260 614 391
Utdelning till aktieägare 0 0 0 155 150 0 0 620 0 200
Omsättning 50 1 621 1 612 4 15 330 1 158 1 362 2 294 2 702
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 0 0 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 50 1 621 1 612 - - - 533 1 362 1 147 1 351
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 50 950 819 - - - 259 661 955 640
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -206 339 618 -57 -109 141 249 135 -61 777
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -96,92% 0,56% 40 200,00% -73,33% -95,00% -71,83% -21,81% -40,63% -15,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,20% 10,40% 21,12% -0,20% 1,37% 5,41% 8,65% 3,70% -3,49% 21,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 442,00% 23,01% 50,74% -150,00% 300,00% 58,33% 25,82% 8,22% -4,32% 27,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4 070,00% 116,41% 100,81% 18 450,00% 7 986,67% 397,00% 107,42% 111,01% 63,08% 68,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,98% 80,42% 67,86% 69,65% 69,28% 69,39% 66,71% 84,02% 86,86% 82,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 454,53% 423,12% 243,55% 187,65% 239,63% 245,60% 227,82% 584,62% 1 058,28% 726,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...