Visa allt om Gnosjö-Värnamo Sotnings- och Ventilationsrensnings AB
Visa allt om Gnosjö-Värnamo Sotnings- och Ventilationsrensnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 164 299 5 466 7 209 6 451 6 358 6 840 6 621 6 738 5 347
Övrig omsättning 23 24 64 6 2 8 10 3 - 12
Rörelseresultat (EBIT) -4 -327 -77 923 983 442 956 832 855 529
Resultat efter finansnetto -17 -66 -73 995 997 448 958 846 873 526
Årets resultat -17 -67 332 544 544 314 811 595 669 434
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 159 275 333 345 402 429 412 424 326
Omsättningstillgångar 938 1 252 2 296 2 895 2 547 2 026 2 310 2 073 2 184 1 730
Tillgångar 938 1 411 2 571 3 227 2 893 2 429 2 739 2 486 2 608 2 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 857 1 374 1 940 2 108 2 064 1 920 2 106 1 795 1 650 1 281
Obeskattade reserver 0 0 0 510 264 11 10 165 154 217
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 81 37 630 609 565 498 623 525 804 557
Skulder och eget kapital 938 1 411 2 571 3 227 2 893 2 429 2 739 2 486 2 608 2 055
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 47 - 0 0 0 0 440 418 439 389
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 40 2 711 3 188 2 557 2 618 2 268 2 166 2 280 1 861
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 6 910 998 942 1 054 1 076 1 095 1 130 902
Utdelning till aktieägare 0 500 0 500 0 0 500 500 450 300
Omsättning 187 323 5 530 7 215 6 453 6 366 6 850 6 624 6 738 5 359
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 7 9 8 9 9 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 164 299 781 801 806 706 760 736 749 668
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 87 58 532 475 448 420 446 419 445 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 -314 1 1 008 1 066 551 1 077 939 988 679
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,15% -94,53% -24,18% 11,75% 1,46% -7,05% 3,31% -1,74% 26,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,11% -4,68% -2,53% 30,90% 34,50% 18,57% 35,09% 34,19% 33,51% 25,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,61% -22,07% -1,19% 13,83% 15,47% 7,09% 14,05% 12,84% 12,97% 9,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,12% 31,44% 96,10% 97,13% 96,16% 97,14% 97,41% 97,78% 97,82% 95,92%
Rörelsekapital/omsättning 522,56% 406,35% 30,48% 31,71% 30,72% 24,03% 24,66% 23,38% 20,48% 21,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,36% 97,38% 75,46% 76,97% 78,07% 79,38% 77,16% 76,98% 67,52% 69,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 158,02% 3 383,78% 364,44% 475,37% 450,80% 406,83% 370,79% 394,86% 271,64% 310,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...