Visa allt om Advanced Manufacturing Systems, Sweden AB
Visa allt om Advanced Manufacturing Systems, Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 107 130 178 484 1 741 1 630 2 506 1 775 2 968 3 155
Övrig omsättning - 216 - 41 172 17 - 90 55 6
Rörelseresultat (EBIT) 61 277 -52 -22 402 127 66 130 273 810
Resultat efter finansnetto 71 204 -49 -6 363 78 52 131 165 794
Årets resultat 56 195 0 2 208 158 12 92 1 414
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 197 202 206 210 214 203 212 251
Omsättningstillgångar 481 446 339 503 1 041 734 870 787 868 1 444
Tillgångar 481 446 536 704 1 247 944 1 084 990 1 079 1 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 408 352 157 308 456 391 369 638 665 764
Obeskattade reserver 58 58 58 118 128 40 199 249 249 209
Avsättningar (tkr) 0 0 242 242 242 242 242 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 36 78 37 421 271 274 104 164 721
Skulder och eget kapital 481 446 536 704 1 247 944 1 084 990 1 079 1 695
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 431 435 344 438 336 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 15 36 15 145 160 38 11 21 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 33 43 212 195 382 165 139 257
Utdelning till aktieägare 150 0 0 150 150 143 136 280 120 100
Omsättning 107 346 178 525 1 913 1 647 2 506 1 865 3 023 3 161
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 130 178 484 871 815 2 506 1 775 2 968 1 578
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 80 71 426 426 718 635 535 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 61 280 -48 -18 406 134 81 146 291 828
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,69% -26,97% -63,22% -72,20% 6,81% -34,96% 41,18% -40,20% -5,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,76% 62,33% -9,33% -0,85% 34,48% 14,19% 7,56% 13,94% 21,87% 48,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 66,36% 213,85% -28,09% -1,24% 24,70% 8,22% 3,27% 7,77% 7,95% 25,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,98% 89,23% 69,66% 70,87% 85,58% 80,49% 54,31% 59,15% 53,87% 76,32%
Rörelsekapital/omsättning 435,51% 315,38% 146,63% 96,28% 35,61% 28,40% 23,78% 38,48% 23,72% 22,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,23% 89,07% 37,73% 56,10% 44,13% 44,54% 47,57% 82,55% 78,25% 53,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 206,67% 1 238,89% 434,62% 1 359,46% 247,27% 270,85% 317,52% 756,73% 529,27% 200,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...