Visa allt om HI3G Access AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6 825 614 7 004 244 7 722 957 7 374 165 7 238 491 6 664 095 6 251 208 6 352 375 5 931 755 4 221 510
Övrig omsättning 367 520 315 851 264 762 326 044 244 691 220 289 206 184 205 329 197 594 216 199
Rörelseresultat (EBIT) 1 028 923 -163 954 1 406 458 1 395 525 1 247 484 935 147 692 461 993 958 728 238 -75 984
Resultat efter finansnetto 1 297 331 -378 763 1 278 854 1 272 365 1 079 330 915 600 151 048 315 693 15 679 -562 171
Årets resultat 1 143 893 -376 347 1 031 309 1 027 268 -578 523 1 156 899 116 088 -163 402 2 879 084 -433 126
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 441 793 15 463 697 14 931 984 15 252 252 15 516 581 15 497 976 15 393 551 15 647 306 16 002 211 14 208 809
Omsättningstillgångar 2 717 692 4 726 313 4 416 722 2 653 047 3 075 989 4 222 341 4 411 457 4 261 136 4 423 317 4 109 179
Tillgångar 18 159 485 20 190 010 19 348 706 17 905 299 18 592 570 19 720 317 19 805 008 19 908 442 20 425 528 18 317 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 490 738 6 790 142 7 413 706 6 347 172 5 275 532 5 944 944 4 663 667 4 019 928 3 826 759 1 607 316
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 539 4 345 3 544 3 136 2 731 2 376 2 199 1 720 1 371 1 162
Långfristiga skulder 10 210 019 4 340 543 6 120 610 1 820 158 6 169 528 8 518 530 10 020 872 10 517 950 10 518 034 10 517 787
Kortfristiga skulder 1 453 189 9 054 980 5 810 846 9 734 833 7 144 779 5 254 467 5 118 270 5 368 844 6 079 364 6 191 723
Skulder och eget kapital 18 159 485 20 190 010 19 348 706 17 905 299 18 592 570 19 720 317 19 805 008 19 908 442 20 425 528 18 317 988
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 6 019 5 882 11 864 81 641 14 169 10 723 6 085 6 290 8 952 5 369
Varav tantiem till styrelse & VD 1 290 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 595 756 585 901 607 823 621 129 593 048 598 798 580 726 527 459 504 990 457 226
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 259 060 256 163 259 114 273 260 224 415 235 641 222 915 196 464 195 605 174 839
Utdelning till aktieägare 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 193 134 7 320 095 7 987 719 7 700 209 7 483 182 6 884 384 6 457 392 6 557 704 6 129 349 4 437 709
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 161 1 284 1 414 1 326 1 295 1 308 1 265 1 492 1 404 1 325
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 879 5 455 5 462 5 561 5 590 5 095 4 942 4 258 4 225 3 186
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 741 660 622 736 642 646 640 489 505 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 214 421 911 691 2 167 576 2 140 928 1 954 901 1 588 408 1 294 193 1 485 591 1 173 943 1 441 886
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,55% -9,31% 4,73% 1,87% 8,62% 6,60% -1,59% 7,09% 40,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,12% -0,76% 7,35% 7,90% 6,91% 7,31% 4,02% 5,71% 4,31% 0,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,60% -2,20% 18,41% 19,18% 17,74% 21,63% 12,73% 17,91% 14,84% 0,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,24% 31,18% 33,99% 35,78% 34,07% 31,46% 28,12% 31,40% 32,56% 22,09%
Rörelsekapital/omsättning 18,53% -61,80% -18,05% -96,04% -56,21% -15,49% -11,31% -17,44% -27,92% -49,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,74% 33,63% 38,32% 35,45% 28,37% 30,15% 23,55% 20,19% 18,74% 8,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,98% 50,63% 73,47% 25,95% 40,40% 78,31% 83,67% 78,21% 71,55% 63,86%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...