Visa allt om Orange Omsorg AB
Visa allt om Orange Omsorg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 2 494 2 467 2 388 1 896 2 324 3 008 3 875 3 553 3 146
Övrig omsättning 44 76 12 274 176 116 21 308 148 39
Rörelseresultat (EBIT) -378 -493 7 495 -152 -104 189 108 189 99
Resultat efter finansnetto -381 -514 -7 500 -145 -101 191 115 191 98
Årets resultat -381 -381 16 259 24 34 187 28 57 42
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 37 1 180 385 271 448 342 494 680 159
Omsättningstillgångar 38 1 048 1 281 1 417 839 976 1 697 1 575 964 1 406
Tillgångar 59 1 085 2 461 1 802 1 110 1 424 2 039 2 069 1 644 1 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 405 786 870 611 587 953 766 838 781
Obeskattade reserver 0 0 134 162 16 197 358 430 429 352
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 766 96 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 680 775 674 483 640 727 872 377 432
Skulder och eget kapital 59 1 085 2 461 1 802 1 110 1 424 2 039 2 069 1 644 1 565
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - - 300 285 270 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 972 856 799 873 1 110 936 908 883 782
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 302 301 270 285 381 411 384 373 369
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 53 2 570 2 479 2 662 2 072 2 440 3 029 4 183 3 701 3 185
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 3 3 5 5 6 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 831 822 478 379 387 430 554 592 524
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 423 390 219 238 252 238 257 284 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -361 -468 312 616 10 69 341 262 375 147
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,64% 1,09% 3,31% 25,95% -18,42% -22,74% -22,37% 9,06% 12,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -638,98% -45,16% 0,49% 27,86% -12,97% -7,02% 9,37% 5,61% 11,68% 6,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4 188,89% -19,65% 0,49% 21,02% -7,59% -4,30% 6,35% 2,99% 5,40% 3,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -122,22% 77,19% 84,31% 80,49% 71,89% 75,00% 79,65% 66,12% 70,42% 64,21%
Rörelsekapital/omsättning 411,11% 14,76% 20,51% 31,11% 18,78% 14,46% 32,25% 18,14% 16,52% 30,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,31% 37,33% 36,19% 54,91% 56,11% 51,42% 59,68% 51,99% 69,76% 66,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 800,00% 154,12% 165,29% 210,24% 173,71% 152,50% 233,43% 180,62% 255,70% 325,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...