Visa allt om Rekryteringsbolaget Annette Gille AB
Visa allt om Rekryteringsbolaget Annette Gille AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 854 435 2 577 2 881 5 291 1 500 1 339 213 1 180 1 709
Övrig omsättning 2 - - - - 35 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -169 -176 405 489 482 6 168 -341 62 63
Resultat efter finansnetto -170 -178 403 490 458 5 168 -340 61 63
Årets resultat -20 8 218 251 272 8 165 -301 23 39
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 24 24 28 35 33 80 59 88 94
Omsättningstillgångar 956 1 354 2 129 2 043 2 153 949 627 288 718 1 006
Tillgångar 978 1 378 2 153 2 071 2 188 982 707 347 806 1 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 404 424 1 017 799 547 275 267 102 402 468
Obeskattade reserver 0 150 348 235 102 0 3 0 40 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 574 804 790 1 037 1 538 706 437 245 364 612
Skulder och eget kapital 978 1 378 2 153 2 071 2 188 982 707 347 806 1 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 423 360 633 328 68 0 19 369
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 254 0 284 218 599 134 214 48 127 182
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 170 134 347 307 637 101 203 124 172 296
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 856 435 2 577 2 881 5 291 1 535 1 343 213 1 180 1 709
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 427 218 1 289 1 441 2 646 750 670 107 393 855
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 230 82 572 476 963 396 288 97 134 511
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -167 -176 409 496 492 18 198 -312 99 96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 96,32% -83,12% -10,55% -45,55% 252,73% 12,02% 528,64% -81,95% -30,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,28% -12,77% 18,95% 23,90% 22,17% 0,61% 23,76% -97,41% 8,06% 5,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -19,79% -40,46% 15,83% 17,18% 9,17% 0,40% 12,55% -158,69% 5,51% 3,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,84% 79,31% 95,54% 97,50% 97,03% 75,40% 88,05% 95,31% 74,41% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,73% 126,44% 51,96% 34,92% 11,62% 16,20% 14,19% 20,19% 30,00% 23,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,31% 39,26% 59,84% 46,94% 28,44% 28,00% 38,08% 29,39% 53,45% 43,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,55% 168,41% 269,49% 197,01% 139,99% 134,42% 143,48% 117,55% 197,25% 164,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...