Visa allt om Dala Traversservice Aktiebolag
Visa allt om Dala Traversservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 187 1 166 1 909 1 641 1 783 1 480 1 440 873 1 697 2 365
Övrig omsättning - - - - 5 - - 29 - -
Rörelseresultat (EBIT) -64 -171 315 24 93 54 10 -158 82 174
Resultat efter finansnetto -64 -171 316 25 92 56 10 -158 83 174
Årets resultat -64 -63 179 19 54 60 6 -104 58 109
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 115 128 141 155 169 143 158 192 229 268
Omsättningstillgångar 592 588 853 600 521 435 358 310 543 532
Tillgångar 707 716 994 755 690 578 516 502 772 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 516 580 643 464 444 390 331 324 429 459
Obeskattade reserver 0 0 108 25 25 0 0 0 54 54
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 191 136 243 266 220 188 185 177 290 286
Skulder och eget kapital 707 716 994 755 690 578 516 502 772 800
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 316 202 275 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 519 781 655 628 650 299 201 377 607
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 258 284 276 294 283 317 225 302 371
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 15 89
Omsättning 1 187 1 166 1 909 1 641 1 788 1 480 1 440 902 1 697 2 365
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 396 389 477 410 594 493 480 437 566 591
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 270 288 285 251 329 326 331 342 342 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -51 -158 329 38 109 69 44 -121 121 215
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,80% -38,92% 16,33% -7,96% 20,47% 2,78% 64,95% -48,56% -28,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,05% -23,88% 31,79% 3,31% 13,62% 9,69% 1,94% -31,27% 10,75% 21,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,39% -14,67% 16,55% 1,52% 5,27% 3,78% 0,69% -17,98% 4,89% 7,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,99% 91,60% 94,45% 82,88% 88,17% 92,36% 90,49% 91,29% 86,03% 86,85%
Rörelsekapital/omsättning 33,78% 38,77% 31,95% 20,35% 16,88% 16,69% 12,01% 15,23% 14,91% 10,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,98% 81,01% 73,16% 64,04% 67,02% 67,47% 64,15% 64,54% 60,61% 62,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 309,95% 432,35% 351,03% 225,56% 236,82% 231,38% 193,51% 175,14% 187,24% 186,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...