Visa allt om Eldbekämparna Holding AB
Visa allt om Eldbekämparna Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 9 874 20 450 8 180 4 080 16 821 5 085 5 964 437 0 0
Övrig omsättning - 76 1 - 39 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 448 17 757 6 236 1 074 11 964 3 951 4 916 -10 -191 -1 241
Resultat efter finansnetto 6 832 16 909 5 676 599 11 996 2 559 3 627 3 803 -194 -1 241
Årets resultat 34 7 131 3 387 14 594 1 373 2 673 4 759 -194 -1 241
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 375 34 875 34 883 34 888 35 758 35 076 34 877 35 831 0 0
Omsättningstillgångar 7 123 16 098 6 782 2 496 5 564 2 506 4 780 3 454 12 73
Tillgångar 43 498 50 972 41 664 37 384 41 322 37 582 39 657 39 285 12 73
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 586 18 552 18 544 18 514 28 314 8 697 7 324 4 651 -208 -14
Obeskattade reserver 580 1 208 1 208 1 208 1 208 687 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 903 27 653 19 133 13 505 7 967 26 210 26 508 22 281 209 1
Kortfristiga skulder 4 429 3 559 2 779 4 157 3 833 1 987 5 825 12 353 10 86
Skulder och eget kapital 43 498 50 972 41 664 37 384 41 322 37 582 39 657 39 285 12 73
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 990 660 660 990 642 495 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 204 289 510 470 222 0 176 114 39 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 772 798 588 577 646 303 270 37 11 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 21 000 5 000 0 0 0 0
Omsättning 9 874 20 526 8 181 4 080 16 860 5 085 5 964 437 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 937 20 450 4 090 2 040 8 411 5 085 5 964 437 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 022 2 343 807 734 891 972 955 150 49 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 448 17 757 6 241 2 234 14 459 3 953 4 916 -10 -191 -1 241
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -51,72% 150,00% 100,49% -75,74% - -14,74% 1 264,76% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,27% 34,85% 15,00% 2,91% 34,34% 10,56% 12,65% 12,96% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 76,09% 86,86% 76,41% 26,67% 84,35% 78,05% 84,09% 1 164,99% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,95% 100,00% 99,66% 100,00% 100,00% 89,70% - -
Rörelsekapital/omsättning 27,28% 61,32% 48,94% -40,71% 10,29% 10,21% -17,52% -2 036,38% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,77% 38,24% 46,77% 51,91% 70,67% 24,49% 18,47% 11,84% -1 733,33% -19,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,83% 452,32% 244,04% 60,04% 145,16% 126,12% 82,06% 27,96% 120,00% 84,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...