Visa allt om Salubrious AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 23 135 23 407 24 287 25 895 25 821 23 886 27 373 22 348 23 859 20 190
Övrig omsättning 513 142 133 200 263 206 0 5 95 757
Rörelseresultat (EBIT) 2 284 840 22 686 543 -235 1 047 -888 116 1 226
Resultat efter finansnetto 2 237 730 -60 601 434 -365 977 -1 006 92 1 094
Årets resultat 1 284 397 3 241 206 4 531 7 110 615
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 355 262 203 143 124 284 232 319 419 90
Omsättningstillgångar 7 241 7 216 6 844 7 392 7 347 7 328 8 318 7 848 8 211 9 080
Tillgångar 7 596 7 479 7 046 7 535 7 471 7 612 8 550 8 167 8 631 9 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 713 2 429 2 032 2 429 2 568 2 362 2 858 2 327 2 320 2 210
Obeskattade reserver 945 365 170 262 159 10 390 165 1 191 1 345
Avsättningar (tkr) 598 416 341 267 192 130 130 130 130 0
Långfristiga skulder 0 2 153 2 084 2 118 2 079 2 378 2 011 2 575 2 263 630
Kortfristiga skulder 2 340 2 115 2 419 2 460 2 473 2 732 3 161 2 970 2 726 4 984
Skulder och eget kapital 7 596 7 479 7 046 7 535 7 471 7 612 8 550 8 167 8 631 9 170
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 349 4 034 4 009 4 201 3 651 3 047
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 728 1 580 1 568 1 631 1 429 1 704
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 380 0 500 0 0 0
Omsättning 23 648 23 549 24 420 26 095 26 084 24 092 27 373 22 353 23 954 20 947
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 8 8 10 10 10 9 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 856 3 344 3 036 3 237 2 582 2 389 2 737 2 483 3 408 2 884
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 720 670 629 645 644 570 571 664 762 702
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 299 855 35 740 646 -139 1 144 -788 175 1 345
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,16% -3,62% -6,21% 0,29% 8,10% -12,74% 22,49% -6,33% 18,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,41% 11,28% 0,50% 9,16% 7,40% -2,94% 12,55% -10,80% 1,88% 13,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,98% 3,61% 0,14% 2,66% 2,14% -0,94% 3,92% -3,95% 0,68% 6,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,81% 42,90% 40,80% 44,30% 44,57% 43,73% 44,82% 45,84% 46,29% 46,42%
Rörelsekapital/omsättning 21,18% 21,79% 18,22% 19,05% 18,88% 19,24% 18,84% 21,83% 22,99% 20,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,58% 36,28% 30,72% 34,95% 36,03% 31,13% 36,98% 29,98% 37,05% 34,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,49% 133,43% 129,89% 133,74% 132,03% 111,31% 151,25% 152,53% 156,57% 102,53%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...