Visa allt om POPROD AB
Visa allt om POPROD AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 938 846 731 597 489 563 423 719 781 746
Övrig omsättning - - - 20 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 138 81 53 42 -37 49 -44 -20 -144 191
Resultat efter finansnetto 138 81 53 42 -37 49 -44 -23 -144 191
Årets resultat 107 62 43 42 -37 49 -44 -23 -2 102
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 9 19 28 46 65 121 183
Omsättningstillgångar 527 431 388 282 202 273 189 460 415 493
Tillgångar 527 431 388 291 220 301 236 525 535 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 216 179 136 94 131 82 176 199 291
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 244 215 209 155 127 170 153 348 336 242
Skulder och eget kapital 527 431 388 291 220 301 236 525 535 676
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 162 284 280 119
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 310 310 300 300 252 230 0 0 57 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 109 109 106 105 88 79 63 98 112 46
Utdelning till aktieägare 90 40 25 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning 938 846 731 617 489 563 423 719 781 746
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 938 846 731 597 489 563 423 719 781 373
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 419 419 245 405 341 309 227 398 468 95
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 138 81 459 51 -28 67 21 36 -81 258
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,87% 15,73% 22,45% 22,09% -13,14% 33,10% -41,17% -7,94% 4,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,19% 18,79% 13,66% 14,43% -16,82% 16,28% -18,64% -3,81% -26,73% 28,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,71% 9,57% 7,25% 7,04% -7,57% 8,70% -10,40% -2,78% -18,31% 25,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,24% 97,16% 100,00% 95,81% 100,00% 98,93% 98,11% 88,87% 85,28% 88,47%
Rörelsekapital/omsättning 30,17% 25,53% 24,49% 21,27% 15,34% 18,29% 8,51% 15,58% 10,12% 33,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,70% 50,12% 46,13% 46,74% 42,73% 43,52% 34,75% 33,52% 37,20% 58,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 215,98% 200,47% 185,65% 181,94% 159,06% 160,59% 123,53% 132,18% 121,13% 190,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...