Visa allt om P.L. Audio Import AB
Visa allt om P.L. Audio Import AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 115 7 453 7 037 6 014 5 744 6 747 5 058 5 844 4 149 6 236
Övrig omsättning - - - - 28 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 424 319 426 374 100 510 -82 301 418 301
Resultat efter finansnetto 427 320 434 637 43 560 184 159 695 498
Årets resultat 332 250 446 399 5 621 391 225 606 704
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 124 124 129 129 129 139 150 162 174 148
Omsättningstillgångar 9 905 9 766 9 582 9 113 8 488 8 334 7 867 8 191 7 892 8 034
Tillgångar 10 029 9 890 9 711 9 242 8 617 8 473 8 018 8 354 8 066 8 182
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 570 7 395 7 299 7 003 6 747 6 869 6 372 6 101 5 968 5 451
Obeskattade reserver 310 310 310 450 320 320 616 916 1 146 1 326
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 999 767 767 546 427 309 391 219 199 777
Kortfristiga skulder 1 150 1 419 1 334 1 243 1 123 975 638 1 117 753 628
Skulder och eget kapital 10 029 9 890 9 711 9 242 8 617 8 473 8 018 8 354 8 066 8 182
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 380 380 130 0 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 832 791 760 720 635 309 311 247 195 446
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 461 439 445 383 301 366 360 262 123 369
Utdelning till aktieägare 900 156 155 150 143 127 125 120 92 89
Omsättning 7 115 7 453 7 037 6 014 5 772 6 747 5 058 5 844 4 149 6 236
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 558 3 727 3 519 3 007 2 872 3 374 2 529 2 922 2 075 3 118
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 651 621 608 558 481 542 534 320 179 586
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 424 324 444 374 109 522 -70 313 441 315
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,54% 5,91% 17,01% 4,70% -14,87% 33,39% -13,45% 40,85% -33,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,26% 3,25% 4,47% 6,89% 1,61% 6,96% 2,31% 3,83% 9,22% 6,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,00% 4,31% 6,17% 10,59% 2,42% 8,74% 3,66% 5,48% 17,93% 8,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,44% 30,44% 32,77% 37,18% 30,52% 35,02% 31,85% 28,58% 32,13% 35,17%
Rörelsekapital/omsättning 123,05% 112,00% 117,21% 130,86% 128,22% 109,07% 142,92% 121,05% 172,07% 118,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,89% 77,22% 77,65% 79,36% 81,04% 83,85% 85,13% 80,93% 84,22% 78,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 538,35% 473,22% 502,77% 524,70% 556,54% 657,54% 908,62% 609,04% 897,74% 1 079,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...