Visa allt om Lundby Entreprenad AB
Visa allt om Lundby Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 13 605 33 428 6 492 18 178 48 476 48 364 22 253 4 233 5 361 13 295
Övrig omsättning - 4 - - - - 17 6 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 782 1 440 1 078 1 927 3 297 5 447 2 497 373 1 424 872
Resultat efter finansnetto 1 781 1 408 1 969 2 117 5 850 5 484 2 574 430 1 534 1 219
Årets resultat 1 151 1 601 2 246 1 428 2 037 2 912 1 413 781 780 645
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 21 32 94 267 167 1 150 1 340 1 306 1 332
Omsättningstillgångar 8 161 10 088 11 326 12 194 21 658 17 521 14 981 7 200 6 844 7 135
Tillgångar 8 170 10 108 11 359 12 288 21 925 17 689 16 131 8 540 8 151 8 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 409 1 758 2 957 3 711 4 283 5 246 5 334 5 921 5 441 4 861
Obeskattade reserver 2 014 1 714 2 365 3 041 2 756 3 158 1 782 1 144 1 788 1 376
Avsättningar (tkr) 42 42 42 42 42 42 42 10 10 10
Långfristiga skulder 0 0 0 1 824 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 705 6 594 5 995 3 671 14 844 9 243 8 974 1 465 912 2 220
Skulder och eget kapital 8 170 10 108 11 359 12 288 21 925 17 689 16 131 8 540 8 151 8 466
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 890 - 744 851 881
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 644 1 145 927 791 0 1 018 0 8 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 286 462 402 423 381 422 372 368 389
Utdelning till aktieägare 500 500 2 800 3 000 2 000 3 000 3 000 2 000 300 200
Omsättning 13 605 33 432 6 492 18 178 48 476 48 364 22 270 4 239 5 363 13 295
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 605 33 428 3 246 9 089 24 238 24 182 11 127 2 117 2 681 6 648
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 939 887 757 702 737 678 759 597 626 673
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 794 1 452 1 090 1 940 3 303 5 451 2 502 379 1 438 892
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -59,30% 414,91% -64,29% -62,50% 0,23% 117,34% 425,70% -21,04% -59,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,81% 14,28% 17,49% 17,45% 26,70% 31,70% 16,11% 5,05% 19,53% 14,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,10% 4,32% 30,61% 11,79% 12,07% 11,59% 11,67% 10,18% 29,70% 9,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 48,58% 20,44% 10,87% 14,80% 19,47% 100,00% 54,84% 19,14%
Rörelsekapital/omsättning 32,75% 10,45% 82,12% 46,89% 14,06% 17,12% 26,99% 135,48% 110,65% 36,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,71% 30,62% 42,27% 49,50% 28,80% 42,81% 41,21% 79,21% 82,55% 69,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 220,27% 152,99% 188,92% 332,17% 145,90% 189,56% 166,94% 491,47% 750,44% 321,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...