Visa allt om Tillväxtpartner Göteborg AB
Visa allt om Tillväxtpartner Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 670 539 371 641 1 467 1 400 2 021 2 313 2 846 5 886
Övrig omsättning - - - 52 380 242 279 158 - -
Rörelseresultat (EBIT) 233 48 -199 113 413 227 700 178 231 1 367
Resultat efter finansnetto 143 -42 -277 207 237 104 605 9 161 1 250
Årets resultat 80 238 -277 377 260 179 390 0 67 665
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 327 4 375 4 424 4 472 4 454 4 945 3 620 3 076 3 111 3 216
Omsättningstillgångar 701 639 834 1 279 1 507 985 2 506 2 895 2 988 3 220
Tillgångar 5 028 5 014 5 257 5 751 5 961 5 930 6 127 5 971 6 099 6 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 798 2 883 2 795 3 222 2 995 2 878 2 826 2 563 2 684 2 726
Obeskattade reserver 283 245 525 525 757 907 1 065 996 1 047 996
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Kortfristiga skulder 147 86 138 204 409 345 436 612 569 913
Skulder och eget kapital 5 028 5 014 5 257 5 751 5 961 5 930 6 127 5 971 6 099 6 435
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 272 272 276 298 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 135 104 132 316 77 116 119 120 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 39 42 86 233 238 283 285 283 272
Utdelning till aktieägare 173 165 150 150 150 0 127 127 120 109
Omsättning 670 539 371 693 1 847 1 642 2 300 2 471 2 846 5 886
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 335 270 186 321 734 700 1 011 1 157 1 423 2 943
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 118 104 88 128 327 321 349 352 366 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 281 96 -151 163 601 403 876 230 335 1 537
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,30% 45,28% -42,12% -56,31% 4,79% -30,73% -12,62% -18,73% -51,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,63% 0,96% -3,50% 5,16% 7,30% 3,86% 11,80% 4,14% 4,71% 21,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,78% 8,91% -49,60% 46,33% 29,65% 16,36% 35,77% 10,68% 10,08% 23,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 82,69% 102,60% 187,60% 167,71% 74,85% 45,71% 102,42% 98,70% 85,00% 39,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,04% 61,31% 60,96% 63,15% 59,60% 59,81% 58,93% 54,93% 56,37% 53,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 476,87% 743,02% 604,35% 626,96% 368,46% 285,51% 574,77% 473,04% 525,13% 352,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...