Visa allt om C-upp Skylt & Reklam Aktiebolag
Visa allt om C-upp Skylt & Reklam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 970 2 057 2 149 1 835 3 931 3 525 3 252 3 096 3 481 2 846
Övrig omsättning 5 - - - - 40 - - 13 -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -169 36 14 58 106 62 -82 173 133
Resultat efter finansnetto -23 -177 33 3 46 89 48 -99 160 114
Årets resultat -23 -177 26 2 34 70 48 -68 115 59
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 30 38 43 51 17 26 60 95 105
Omsättningstillgångar 305 441 683 662 752 916 773 701 881 631
Tillgångar 327 470 722 706 803 932 799 762 976 736
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 117 419 393 391 357 287 238 307 191
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 118 149 28 19 46 55 122 59 87 66
Kortfristiga skulder 115 205 275 294 364 521 390 464 551 448
Skulder och eget kapital 327 470 722 706 803 932 799 762 976 736
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 657 538 594 576 432 432 470 411
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 543 696 131 0 521 336 336 337 317 223
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 252 270 300 222 491 429 377 380 375 291
Utdelning till aktieägare 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 975 2 057 2 149 1 835 3 931 3 565 3 252 3 096 3 494 2 846
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 657 686 716 918 983 881 813 774 870 712
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 266 324 367 382 403 337 271 251 257 206
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 -160 41 21 70 123 96 -48 220 164
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,23% -4,28% 17,11% -53,32% 11,52% 8,39% 5,04% -11,06% 22,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,50% -35,96% 5,12% 2,12% 7,35% 11,37% 8,01% -10,76% 17,73% 18,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,91% -8,22% 1,72% 0,82% 1,50% 3,01% 1,97% -2,65% 4,97% 4,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,16% 62,28% 75,06% 70,95% 57,21% 54,47% 54,40% 47,25% 51,97% 50,63%
Rörelsekapital/omsättning 9,64% 11,47% 18,99% 20,05% 9,87% 11,21% 11,78% 7,66% 9,48% 6,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,75% 24,89% 58,03% 55,67% 48,69% 38,30% 35,92% 31,23% 33,82% 29,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,57% 140,00% 197,82% 180,95% 153,85% 134,93% 140,77% 106,90% 116,52% 99,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...