Visa allt om Subica Förvaltning AB
Visa allt om Subica Förvaltning AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 290 535 280 663 274 767 267 116 262 012 249 966 242 560
Övrig omsättning 158 205 289 136 43 77 131
Rörelseresultat (EBIT) 14 300 14 256 16 568 15 207 13 576 11 145 8 261
Resultat efter finansnetto 14 998 15 437 16 890 15 376 13 603 11 082 8 264
Årets resultat 8 003 8 171 7 511 6 715 5 696 7 636 2 684
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 226 13 841 8 720 6 739 9 990 12 205 10 568
Omsättningstillgångar 35 240 34 371 39 808 35 247 31 702 23 348 19 619
Tillgångar 47 467 48 212 48 528 41 986 41 692 35 553 30 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 968 25 965 21 794 18 274 13 759 13 542 8 055
Minoritetsintressen 3 797 3 931 5 285 4 834 3 967 9 4 542
Avsättningar (tkr) 405 376 1 052 1 281 1 638 1 087 948
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 750 4 750 0
Kortfristiga skulder 17 297 17 941 20 397 17 597 19 578 16 165 16 643
Skulder och eget kapital 47 467 48 212 48 528 41 986 41 692 35 553 30 187
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 080 1 080 1 130 0 0 1 170 1 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 19 739 18 101 17 513 17 793 17 389 14 900 14 891
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 8 492 6 726 5 944 5 969 5 735 5 315 5 422
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 290 693 280 868 275 056 267 252 262 055 250 043 242 691
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 54 53 51 50 50 50 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 380 5 296 5 388 5 342 5 240 4 999 4 950
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 489 482 475 462 428 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 086 16 299 24 608 17 952 13 576 15 623 12 278
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,52% 2,15% 2,86% 1,95% 4,82% 3,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,71% 32,02% 34,81% 36,73% 32,99% 31,74% 27,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,18% 5,50% 6,15% 5,77% 5,25% 4,52% 3,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,99% 19,16% 19,89% 19,89% 19,59% 18,94% 18,12%
Rörelsekapital/omsättning 6,18% 5,85% 7,06% 6,61% 4,63% 2,87% 1,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,71% 53,86% 44,91% 43,52% 33,00% 38,09% 26,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,88% 158,57% 168,06% 168,90% 135,52% 110,39% 84,46%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Övrig omsättning - - 48 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -42 -57 10 -41 -29 -31 -25 -24 -32 -59
Resultat efter finansnetto 17 077 14 995 32 5 483 4 627 75 728 -28 -21 -18
Årets resultat 17 077 14 995 32 5 483 4 627 75 728 -28 -21 1 014
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 776 1 865 100 100 7 548 7 548 2 690 2 692 2 693 2 695
Omsättningstillgångar 21 708 13 541 4 311 8 280 300 173 555 126 587 798
Tillgångar 24 483 15 406 4 411 8 380 7 848 7 721 3 245 2 817 3 280 3 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 480 15 403 4 408 8 376 5 094 2 967 3 242 2 815 2 883 2 934
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 750 4 750 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 3 3 3 5 5 3 3 397 559
Skulder och eget kapital 24 483 15 406 4 411 8 380 7 848 7 721 3 245 2 817 3 280 3 493
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - - 0 0 0 0 31
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - - 0 0 0 0 3
Utdelning till aktieägare 8 000 8 000 4 000 4 000 2 200 2 500 350 300 40 30
Omsättning 0 0 48 0 0 0 0 0 0 8
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -42 -57 10 -41 -29 -29 -23 -24 -30 -58
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -0,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -225,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -37,50%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - 2 987,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,99% 99,98% 99,93% 99,95% 64,91% 38,43% 99,91% 99,93% 87,90% 84,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 723 600,00% 451 366,67% 143 700,00% 276 000,00% 6 000,00% 3 460,00% 18 500,00% 4 200,00% 147,86% 142,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...