Visa allt om Uppsala Mediateknik AB
Visa allt om Uppsala Mediateknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 303 2 686 2 728 1 600 2 305 2 714 1 965 2 659 2 452 4 001
Övrig omsättning 79 - 26 - - - 4 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 808 147 59 -60 306 174 -62 103 89 254
Resultat efter finansnetto 808 146 82 -6 313 128 -29 90 21 252
Årets resultat 477 75 53 40 172 66 -28 77 -5 181
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 790 1 023 917 813 662 549 405 332 279 283
Omsättningstillgångar 1 134 338 346 321 443 387 350 455 484 599
Tillgångar 1 924 1 360 1 262 1 134 1 105 936 755 787 763 881
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 365 887 812 760 720 548 505 533 456 461
Obeskattade reserver 328 135 93 77 122 43 0 1 27 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 49 44 55 39 18 46 35 9 17 82
Kortfristiga skulder 182 293 302 259 245 298 214 243 263 339
Skulder och eget kapital 1 924 1 360 1 262 1 134 1 105 936 755 787 763 881
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 417 - - - 0 - 377 300 240 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 493 511 388 420 480 0 120 120 159
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 173 221 230 201 201 211 178 200 179 205
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 382 2 686 2 754 1 600 2 305 2 714 1 969 2 659 2 453 4 001
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 303 2 686 1 364 1 600 1 153 1 357 983 1 330 1 226 2 001
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 593 727 384 593 315 349 280 316 273 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 821 161 73 -46 320 176 -61 109 104 282
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,97% -1,54% 70,50% -30,59% -15,07% 38,12% -26,10% 8,44% -38,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,00% 10,81% 7,77% -0,44% 28,42% 18,59% -3,71% 13,98% 12,19% 28,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,46% 5,47% 3,59% -0,31% 13,62% 6,41% -1,42% 4,14% 3,79% 6,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,44% 44,49% 40,29% 51,44% 51,84% 41,78% 39,39% 41,78% 41,19% 33,89%
Rörelsekapital/omsättning 28,82% 1,68% 1,61% 3,88% 8,59% 3,28% 6,92% 7,97% 9,01% 6,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,24% 72,96% 70,09% 72,02% 73,30% 61,93% 66,89% 67,82% 62,31% 52,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 623,08% 115,36% 114,57% 123,94% 180,82% 129,87% 163,55% 187,24% 184,03% 176,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...