Visa allt om Proformia Hälsa AB
Visa allt om Proformia Hälsa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 125 1 289 1 238 1 276 1 337 1 860 1 450 1 531 1 600 2 071
Övrig omsättning 48 93 - 100 - 763 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 8 8 56 209 190 -441 96 168 133
Resultat efter finansnetto 1 5 4 51 201 185 -443 97 163 138
Årets resultat 1 5 4 51 201 185 -443 97 163 138
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 534 432 358 358 363 368 8 14 115 305
Omsättningstillgångar 457 457 452 487 437 365 544 906 931 757
Tillgångar 991 889 810 845 800 733 552 920 1 045 1 062
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 397 397 392 428 497 376 191 729 799 770
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 430 358 286 214 148 116 154 0 0 0
Kortfristiga skulder 163 135 133 203 156 242 208 190 246 292
Skulder och eget kapital 991 889 810 845 800 733 552 920 1 045 1 062
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 660 410 758 748 477 371 693
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 584 644 561 - - 0 0 9 13 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 255 274 248 273 215 380 349 259 232 321
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 120 80 0 96 166 134
Omsättning 1 173 1 382 1 238 1 376 1 337 2 623 1 450 1 531 1 600 2 071
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 563 645 619 638 669 930 725 766 800 1 036
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 457 481 427 486 337 588 577 395 319 536
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 98 80 128 284 267 -436 197 372 335
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,72% 4,12% -2,98% -4,56% -28,12% 28,28% -5,29% -4,31% -22,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,71% 0,90% 0,99% 6,63% 26,12% 26,33% -79,35% 10,98% 16,17% 12,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,62% 0,62% 0,65% 4,39% 15,63% 10,38% -30,21% 6,60% 10,56% 6,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,25% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,13% 24,98% 25,77% 22,26% 21,02% 6,61% 23,17% 46,77% 42,81% 22,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,06% 44,66% 48,40% 50,65% 62,12% 51,30% 34,60% 79,24% 76,46% 72,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 280,37% 338,52% 339,85% 239,90% 280,13% 150,83% 261,54% 476,84% 378,46% 259,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...