Visa allt om Inet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-06
Nettoomsättning 724 375 687 402 445 994 556 073 505 361 451 940 338 305 327 526 301 031 371 372
Övrig omsättning 25 652 24 519 16 132 20 861 19 858 17 904 34 335 24 437 15 068 18 050
Rörelseresultat (EBIT) 28 700 26 656 19 490 16 963 19 603 12 031 13 369 6 271 7 253 9 689
Resultat efter finansnetto 28 447 26 545 19 524 17 026 20 072 12 113 13 480 6 141 7 152 10 051
Årets resultat 18 092 15 912 11 810 11 380 11 687 6 648 7 352 3 355 4 007 5 380
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 566 22 370 2 680 3 018 4 787 5 032 4 208 2 179 1 322 1 949
Omsättningstillgångar 133 781 109 322 108 638 63 775 84 066 56 996 47 529 31 951 37 756 30 799
Tillgångar 139 347 131 692 111 318 66 793 88 853 62 028 51 737 34 131 39 078 32 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 623 42 531 26 619 14 809 28 429 16 742 18 094 12 742 13 387 9 379
Obeskattade reserver 32 700 28 220 22 820 19 480 17 118 12 118 9 118 5 698 4 198 2 538
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 66 024 60 941 61 879 32 504 43 306 33 168 24 525 15 691 21 493 20 831
Skulder och eget kapital 139 347 131 692 111 318 66 793 88 853 62 028 51 737 34 131 39 078 32 748
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-06
Löner till styrelse & VD 1 134 1 647 1 069 1 260 1 544 1 332 1 134 1 156 956 1 179
Varav tantiem till styrelse & VD - 644 472 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 29 908 28 154 17 748 24 864 21 464 19 540 16 869 14 027 11 015 12 296
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 520 9 935 6 005 8 140 7 017 6 194 5 568 4 949 3 938 4 502
Utdelning till aktieägare 30 000 20 000 0 0 10 000 0 8 000 2 000 4 000 0
Omsättning 750 027 711 921 462 126 576 934 525 219 469 844 372 640 351 963 316 099 389 422
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 83 80 76 72 66 61 55 43 40 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 727 8 593 5 868 7 723 7 657 7 409 6 151 7 617 7 526 9 284
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 501 334 493 474 456 434 478 403 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 776 27 789 20 267 18 416 20 684 13 057 14 360 7 255 8 067 10 663
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,38% 54,13% - 10,03% 11,82% 33,59% 3,29% 8,80% -18,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,97% 20,42% 17,67% 25,78% 22,83% 19,97% 26,24% 18,46% 18,72% 31,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,03% 3,91% 4,41% 3,10% 4,01% 2,74% 4,01% 1,92% 2,43% 2,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,85% 12,09% 12,42% 12,62% 11,86% 11,49% 8,96% 8,01% 8,49% 8,23%
Rörelsekapital/omsättning 9,35% 7,04% 10,48% 5,62% 8,07% 5,27% 6,80% 4,96% 5,40% 2,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,46% 49,01% 39,90% 44,92% 47,02% 41,39% 47,96% 49,64% 42,17% 34,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,48% 104,92% 88,29% 79,39% 101,92% 121,01% 116,69% 115,08% 114,81% 92,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...