Visa allt om Inet AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 1 005 131 816 016 724 375 687 402 445 994 556 073 505 361 451 940 338 305 327 526
Övrig omsättning 19 397 15 354 25 652 24 519 16 132 20 861 19 858 17 904 34 335 24 437
Rörelseresultat (EBIT) 44 497 30 112 28 700 26 656 19 490 16 963 19 603 12 031 13 369 6 271
Resultat efter finansnetto 44 045 30 007 28 447 26 545 19 524 17 026 20 072 12 113 13 480 6 141
Årets resultat 28 603 18 800 18 092 15 912 11 810 11 380 11 687 6 648 7 352 3 355
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 269 5 293 5 566 22 370 2 680 3 018 4 787 5 032 4 208 2 179
Omsättningstillgångar 231 268 156 255 133 781 109 322 108 638 63 775 84 066 56 996 47 529 31 951
Tillgångar 234 537 161 548 139 347 131 692 111 318 66 793 88 853 62 028 51 737 34 131
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 028 29 424 40 623 42 531 26 619 14 809 28 429 16 742 18 094 12 742
Obeskattade reserver 45 100 37 800 32 700 28 220 22 820 19 480 17 118 12 118 9 118 5 698
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 130 409 94 324 66 024 60 941 61 879 32 504 43 306 33 168 24 525 15 691
Skulder och eget kapital 234 537 161 548 139 347 131 692 111 318 66 793 88 853 62 028 51 737 34 131
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 6 480 5 706 1 134 1 647 1 069 1 260 1 544 1 332 1 134 1 156
Varav tantiem till styrelse & VD 1 635 - - 644 472 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 30 903 28 324 29 908 28 154 17 748 24 864 21 464 19 540 16 869 14 027
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 789 17 793 10 520 9 935 6 005 8 140 7 017 6 194 5 568 4 949
Utdelning till aktieägare 30 000 20 000 30 000 20 000 0 0 10 000 0 8 000 2 000
Omsättning 1 024 528 831 370 750 027 711 921 462 126 576 934 525 219 469 844 372 640 351 963
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 98 86 83 80 76 72 66 61 55 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 256 9 489 8 727 8 593 5 868 7 723 7 657 7 409 6 151 7 617
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 545 514 501 334 493 474 456 434 478
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 45 177 31 020 29 776 27 789 20 267 18 416 20 684 13 057 14 360 7 255
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,18% 12,65% 5,38% 54,13% - 10,03% 11,82% 33,59% 3,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,98% 18,69% 20,97% 20,42% 17,67% 25,78% 22,83% 19,97% 26,24% 18,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,43% 3,70% 4,03% 3,91% 4,41% 3,10% 4,01% 2,74% 4,01% 1,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 13,72% 11,85% 12,09% 12,42% 12,62% 11,86% 11,49% 8,96% 8,01%
Rörelsekapital/omsättning 10,03% 7,59% 9,35% 7,04% 10,48% 5,62% 8,07% 5,27% 6,80% 4,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,21% 36,46% 47,46% 49,01% 39,90% 44,92% 47,02% 41,39% 47,96% 49,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,93% 89,73% 117,48% 104,92% 88,29% 79,39% 101,92% 121,01% 116,69% 115,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...