Visa allt om Morgan's Husgrunder AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 5 773 9 062 17 666 13 081 8 147 14 583 17 142 15 954 11 739 10 858
Övrig omsättning 9 216 181 262 201 1 342 9 1 508 252 25
Rörelseresultat (EBIT) -493 2 059 1 331 -3 159 106 4 939 2 357 1 957 846 1 398
Resultat efter finansnetto -2 441 -5 663 473 -1 475 58 591 3 238 1 493 776 1 167
Årets resultat -2 421 -6 235 581 35 196 73 2 082 627 293 420
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 897 3 403 3 157 2 718 2 149 3 622 2 363 1 731 1 812 1 672
Omsättningstillgångar 14 908 12 236 18 892 17 199 10 986 9 626 14 084 11 118 8 164 2 899
Tillgångar 17 806 15 639 22 049 19 916 13 135 13 248 16 446 12 849 9 976 4 571
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 644 64 3 552 2 971 2 936 2 740 3 667 1 585 958 665
Obeskattade reserver 0 0 307 415 1 926 2 111 2 405 2 012 1 471 1 077
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 449 3 914 6 086 3 234 4 261 1 930 4 486 6 376 607 1 031
Kortfristiga skulder 12 713 11 661 12 104 13 296 4 013 6 467 5 890 2 877 6 941 1 799
Skulder och eget kapital 17 806 15 639 22 049 19 916 13 135 13 248 16 446 12 849 9 976 4 571
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 725 814 395
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 221 154 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0
Omsättning 5 782 9 278 17 847 13 343 8 348 15 925 17 151 17 462 11 991 10 883
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 887 4 531 8 833 6 541 4 074 7 292 8 571 7 977 3 913 5 429
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 569 506 602 410 504 396 524 493 329 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 94 2 623 1 894 -2 676 481 5 322 2 750 2 241 1 100 1 699
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,29% -48,70% 35,05% 60,56% -44,13% -14,93% 7,45% 35,91% 8,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,77% 13,17% 14,44% -2,70% 5,75% 37,28% 22,97% 16,86% 8,54% 30,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,54% 22,72% 18,02% -4,11% 9,27% 33,87% 22,03% 13,58% 7,26% 12,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,45% 52,27% 37,41% -18,36% 20,41% 45,88% 30,31% 18,53% 17,12% 31,51%
Rörelsekapital/omsättning 38,02% 6,35% 38,42% 29,84% 85,59% 21,66% 47,80% 51,65% 10,42% 10,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,23% 0,41% 17,20% 16,54% 33,79% 33,11% 33,70% 24,55% 21,10% 32,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,80% 31,04% 88,15% 92,31% 183,55% 69,52% 199,58% 192,04% 30,41% 89,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!