Visa allt om BNP Paribas Cardif Nordic AB
Visa allt om BNP Paribas Cardif Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 98 139 89 798 87 360 81 824 67 361 70 984 63 053 64 443 67 950 17 496
Övrig omsättning 936 16 - - 66 - 2 43 241 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 966 4 383 3 871 4 738 3 378 2 638 2 402 -6 888 -7 384 -49 746
Resultat efter finansnetto 4 896 4 395 5 478 6 740 3 664 3 332 2 518 -6 562 -5 192 -48 822
Årets resultat -1 008 -845 9 189 14 806 12 502 16 297 2 518 -18 754 -5 980 -35 297
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 733 315 435 228 349 525 348 151 349 769 352 534 331 036 261 977 275 287 267 039
Omsättningstillgångar 102 792 64 751 68 541 55 841 42 676 29 122 41 854 33 655 41 218 79 943
Tillgångar 836 107 499 979 418 066 403 991 392 446 381 656 372 890 295 632 316 505 346 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 687 544 388 547 389 391 380 203 365 397 352 895 336 598 272 976 291 731 297 710
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 148 563 111 432 28 674 23 789 27 049 28 762 36 293 22 657 24 776 49 273
Skulder och eget kapital 836 107 499 979 418 066 403 991 392 446 381 656 372 890 295 632 316 505 346 983
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 122 3 087 3 180 2 875 2 777 2 227 2 738 2 657 2 153 2 244
Varav tantiem till styrelse & VD 271 285 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 28 964 28 806 27 448 23 248 22 013 19 743 17 827 15 854 21 985 21 596
Varav resultatlön till övriga anställda 1 355 927 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 17 821 16 430 14 851 13 567 13 165 11 825 11 168 9 441 12 737 11 269
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 99 075 89 814 87 360 81 824 67 427 70 984 63 055 64 486 68 191 17 496
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 56 58 54 48 48 45 42 39 53 63
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 752 1 548 1 618 1 705 1 403 1 577 1 501 1 652 1 282 278
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 906 833 874 882 822 831 785 758 739 597
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 450 12 173 10 586 10 624 8 512 6 720 5 283 -1 971 -4 279 -48 536
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,29% 2,79% 6,77% 21,47% -5,10% 12,58% -2,16% -5,16% 288,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,60% 0,88% 1,31% 1,67% 0,94% 0,87% 0,68% -2,22% -1,63% -13,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,15% 4,91% 6,28% 8,24% 5,45% 4,70% 4,01% -10,17% -7,58% -277,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -46,64% -51,98% 45,64% 39,17% 23,20% 0,51% 8,82% 17,07% 24,20% 175,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,23% 77,71% 93,14% 94,11% 93,11% 92,46% 90,27% 92,34% 92,17% 85,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,19% 58,11% 239,04% 234,73% 157,77% 101,25% 115,32% 148,54% 166,36% 162,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...