Visa allt om Traveas Sports Media AB
Visa allt om Traveas Sports Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 7 148 11 619 6 581 12 321 10 588 9 559 10 569 7 998 8 302 5 160
Övrig omsättning - 4 3 38 - 719 1 022 896 94 -
Rörelseresultat (EBIT) -4 008 -5 519 -4 724 -3 444 -6 499 932 1 361 991 1 033 869
Resultat efter finansnetto -4 145 -5 651 -530 -3 495 -6 487 976 1 373 994 1 036 873
Årets resultat 5 -6 097 -273 -3 307 -4 401 755 957 481 531 465
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 1 469 2 531 2 540 4 291 859 1 433 1 471 1 281 467
Omsättningstillgångar 2 044 7 619 8 419 5 165 6 501 4 942 4 696 2 323 1 625 1 252
Tillgångar 2 051 9 088 10 950 7 705 10 792 5 801 6 129 3 794 2 906 1 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 120 521 794 6 401 1 821 1 686 1 800 1 319 788
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 877 877 878 591 308
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 925 8 967 10 429 6 911 4 391 3 103 3 566 1 116 996 624
Skulder och eget kapital 2 051 9 088 10 950 7 705 10 792 5 801 6 129 3 794 2 906 1 720
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 0 149
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 3 474 5 639 7 640 3 480 2 761 2 456 3 039 2 053
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 1 340 2 068 3 025 1 353 1 165 672 885 658
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 148 11 623 6 584 12 359 10 588 10 278 11 591 8 894 8 396 5 160
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 10 17 12 7 6 7 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 650 1 162 658 725 882 1 366 1 762 1 143 1 038 573
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 584 558 485 462 896 720 679 471 525 318
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 545 -4 853 -4 064 -2 853 -6 100 1 228 1 690 1 294 1 241 989
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,48% 76,55% -46,59% 16,37% 10,76% -9,56% 32,15% -3,66% 60,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -195,32% -60,72% -4,77% -44,65% -59,90% 16,84% 22,48% 26,23% 35,68% 50,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -56,04% -47,49% -7,93% -27,92% -61,05% 10,22% 13,04% 12,44% 12,49% 16,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 60,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,66% -11,60% -30,54% -14,17% 19,93% 19,24% 10,69% 15,09% 7,58% 12,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,14% 1,32% 4,76% 10,30% 59,31% 42,53% 38,05% 64,50% 60,38% 58,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,18% 84,97% 80,73% 74,74% 148,05% 159,27% 131,69% 208,15% 163,15% 200,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...