Visa allt om Tandl. P. Malmberg AB
Visa allt om Tandl. P. Malmberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 300 4 101 3 895 3 881 3 971 3 557 3 827 3 906 3 406 3 126
Övrig omsättning 2 83 55 117 119 94 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 421 515 230 259 644 195 300 578 211 -48
Resultat efter finansnetto 515 506 164 217 620 172 279 539 162 -58
Årets resultat 392 393 105 159 453 127 197 385 123 -47
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 309 320 319 376 361 297 361 387 401 494
Omsättningstillgångar 1 252 1 029 882 1 062 1 060 739 892 983 638 449
Tillgångar 1 561 1 349 1 201 1 438 1 420 1 036 1 253 1 370 1 039 943
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 580 738 520 564 606 280 353 506 200 77
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 257 312 232 275 230 219 423 521
Kortfristiga skulder 981 611 424 561 583 481 670 645 416 345
Skulder och eget kapital 1 561 1 349 1 201 1 438 1 420 1 036 1 253 1 370 1 039 943
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 38 406 336 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 219 1 195 1 170 1 176 1 014 988 925 592 684 646
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 641 562 632 598 572 580 510 583 534 486
Utdelning till aktieägare 400 550 175 150 200 128 200 350 79 0
Omsättning 4 302 4 184 3 950 3 998 4 090 3 651 3 827 3 906 3 406 3 126
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 433 1 367 1 298 1 294 1 324 1 186 1 276 1 302 1 135 1 042
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 645 616 633 618 568 546 529 543 554 515
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 501 583 285 332 710 292 407 655 315 24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,85% 5,29% 0,36% -2,27% 11,64% -7,06% -2,02% 14,68% 8,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,76% 38,32% 19,98% 18,01% 45,49% 19,11% 23,94% 42,26% 20,40% -2,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,26% 12,61% 6,16% 6,67% 16,27% 5,57% 7,84% 14,82% 6,22% -0,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,63% 87,91% 87,57% 100,00% 85,67% 82,77% 80,59% 83,05% 84,15% 82,15%
Rörelsekapital/omsättning 6,30% 10,19% 11,76% 12,91% 12,01% 7,25% 5,80% 8,65% 6,52% 3,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,16% 54,71% 43,30% 39,22% 42,68% 27,03% 28,17% 36,93% 19,25% 8,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,62% 168,41% 208,02% 189,30% 181,82% 153,64% 133,13% 152,40% 153,37% 130,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...