Visa allt om TMN Teknik AB
Visa allt om TMN Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 305 2 779 2 374 2 038 1 965 2 077 1 840 2 914 3 223 2 802
Övrig omsättning 13 - - 2 22 - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 582 526 639 501 527 586 322 951 852 290
Resultat efter finansnetto 662 654 679 532 551 578 327 944 880 304
Årets resultat 467 498 530 368 331 343 176 422 461 188
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 69 317 386 343 306 369 397 243 16
Omsättningstillgångar 2 120 2 146 1 895 1 736 1 567 1 523 1 421 1 919 2 264 1 982
Tillgångar 2 160 2 215 2 212 2 122 1 910 1 829 1 790 2 316 2 507 1 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 632 665 800 670 552 521 578 1 003 1 176 724
Obeskattade reserver 1 130 1 048 1 042 1 051 996 910 825 793 559 326
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 399 502 369 401 362 399 388 520 772 948
Skulder och eget kapital 2 160 2 215 2 212 2 122 1 910 1 829 1 790 2 316 2 507 1 998
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 357 371 382 371
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 134 1 034 921 909 906 609 906 1 232 1 211
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 790 345 301 285 286 288 361 483 579
Utdelning till aktieägare 200 500 633 400 250 300 400 601 594 10
Omsättning 2 318 2 779 2 374 2 040 1 987 2 077 1 840 2 914 3 223 2 804
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 576 695 791 679 655 692 613 729 645 560
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 346 483 463 418 401 400 420 412 423 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 610 573 704 595 615 678 415 1 018 875 296
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,06% 17,06% 16,49% 3,72% -5,39% 12,88% -36,86% -9,59% 15,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,69% 33,45% 30,79% 25,07% 28,80% 32,04% 18,38% 41,15% 35,18% 15,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,76% 26,66% 28,69% 26,10% 27,99% 28,21% 17,88% 32,70% 27,37% 10,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,28% 99,69% 98,93%
Rörelsekapital/omsättning 74,66% 59,16% 64,28% 65,51% 61,32% 54,12% 56,14% 48,01% 46,29% 36,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,06% 66,93% 72,91% 70,21% 67,33% 65,15% 66,26% 68,54% 62,96% 47,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 531,33% 427,49% 513,55% 432,92% 432,87% 381,70% 366,24% 369,04% 293,26% 208,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...