Visa allt om Lamme Konsult AB
Visa allt om Lamme Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 088 4 036 2 574 3 888 3 988 4 195 4 323 4 362 1 792 2 116
Övrig omsättning 161 12 - 135 54 - 117 87 4 7
Rörelseresultat (EBIT) 5 465 3 355 1 659 812 1 125 1 363 1 437 1 822 -1 132 -525
Resultat efter finansnetto 5 439 3 321 1 619 779 1 070 1 312 1 418 1 773 -1 236 -629
Årets resultat 120 52 82 456 598 663 1 418 1 773 -1 236 -628
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 125 4 208 4 431 4 536 3 822 3 976 2 981 2 956 3 406 3 875
Omsättningstillgångar 1 663 1 269 521 1 020 1 080 889 1 426 815 250 331
Tillgångar 4 788 5 477 4 952 5 556 4 902 4 865 4 407 3 770 3 656 4 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 576 2 456 2 904 2 821 2 366 2 422 2 759 2 341 567 262
Obeskattade reserver 820 841 860 856 666 409 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 874 1 611 922 961 970 994 1 177 962 1 040 1 170
Kortfristiga skulder 518 570 266 917 900 1 040 471 467 2 048 2 774
Skulder och eget kapital 4 788 5 477 4 952 5 556 4 902 4 865 4 407 3 770 3 656 4 206
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 16 128 1 094 1 082 862 633 690 1 041 770
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 7 35 368 337 270 191 215 327 313
Utdelning till aktieägare 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 249 4 048 2 574 4 023 4 042 4 195 4 440 4 449 1 796 2 123
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 4 4 3 3 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 4 036 2 574 972 997 1 398 1 441 1 091 597 529
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 23 162 367 359 377 277 231 456 284
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 610 3 566 1 884 999 1 306 1 562 1 681 2 273 -656 -61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,84% 56,80% -33,80% -2,51% -4,93% -2,96% -0,89% 143,42% -15,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 114,14% 61,26% 33,58% 14,83% 22,99% 28,35% 32,90% 48,38% -30,91% -12,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 89,77% 83,13% 64,61% 21,19% 28,26% 32,87% 33,54% 41,82% -63,06% -24,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,26% 98,49% 92,46% 79,37% 84,25% 84,84% 83,28% 85,12% 64,79% 72,16%
Rörelsekapital/omsättning 18,81% 17,32% 9,91% 2,65% 4,51% -3,60% 22,09% 7,98% -100,33% -115,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,16% 56,82% 72,19% 62,79% 58,28% 55,98% 62,60% 62,10% 15,51% 6,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 321,04% 218,42% 195,86% 100,98% 112,11% 78,37% 295,54% 167,45% 9,33% 11,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...