Visa allt om Transborders AB
Visa allt om Transborders AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 806 848 837 734 812 710 921 1 951 3 008 3 124
Övrig omsättning 75 - 26 83 76 - - - - 45
Rörelseresultat (EBIT) 218 128 -18 58 52 8 -9 27 432 831
Resultat efter finansnetto 218 129 -18 59 53 10 -8 31 487 830
Årets resultat 170 104 -18 45 39 7 -9 22 362 608
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 209 173 259 285 55 547 587 712 311 340
Omsättningstillgångar 795 972 826 842 1 088 629 666 685 1 921 1 914
Tillgångar 1 003 1 145 1 085 1 127 1 142 1 176 1 253 1 397 2 232 2 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 950 1 080 1 027 1 094 1 099 1 110 1 153 1 161 1 439 1 357
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 53 65 59 32 43 66 101 236 793 882
Skulder och eget kapital 1 003 1 145 1 085 1 127 1 142 1 176 1 253 1 397 2 232 2 255
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 30 399 371
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 223 230 253 240 281 203 224 682 1 033 831
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 80 84 93 66 66 70 92 420 606 533
Utdelning till aktieägare 100 300 50 50 50 50 50 0 300 280
Omsättning 881 848 863 817 888 710 921 1 951 3 008 3 169
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 5 5 5 5 5 5 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 403 424 167 147 162 142 184 390 430 521
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 155 154 55 44 60 55 48 233 293 293
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 296 214 68 138 81 48 116 156 560 965
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,95% 1,31% 14,03% -9,61% 14,37% -22,91% -52,79% -35,14% -3,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,73% 11,27% -1,66% 5,24% 4,73% 0,85% -0,64% 2,36% 21,82% 36,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,05% 15,21% -2,15% 8,04% 6,65% 1,41% -0,87% 1,69% 16,19% 26,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,27% 96,23% 95,10% 95,50% 94,21% 97,61% 82,52% 96,87% 97,84% 96,99%
Rörelsekapital/omsättning 92,06% 106,96% 91,64% 110,35% 128,69% 79,30% 61,35% 23,01% 37,50% 33,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,72% 94,32% 94,65% 97,07% 96,23% 94,39% 92,02% 83,11% 64,47% 60,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 500,00% 1 495,38% 1 400,00% 2 631,25% 2 530,23% 953,03% 659,41% 240,25% 242,24% 217,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...