Visa allt om Roslagens Plåtkonsult Aktiebolag
Visa allt om Roslagens Plåtkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 309 9 142 9 550 7 792 6 866 7 328 5 460 4 640 4 465 3 464
Övrig omsättning 27 58 139 52 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 992 1 246 658 1 510 1 375 1 410 535 770 167 317
Resultat efter finansnetto 2 222 1 299 634 1 305 1 020 1 158 51 666 208 280
Årets resultat 1 993 744 326 621 410 539 3 299 153 113
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 543 1 409 1 393 1 291 352 32 104 147 162 172
Omsättningstillgångar 5 099 3 582 3 362 3 149 2 727 3 476 2 417 2 271 2 127 2 112
Tillgångar 5 643 4 991 4 756 4 441 3 079 3 508 2 522 2 419 2 289 2 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 237 1 144 1 000 774 653 963 724 1 021 722 744
Obeskattade reserver 1 465 1 855 1 577 1 428 1 086 797 487 636 456 455
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 694 694 694 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 941 1 298 1 484 1 545 1 341 1 748 1 311 762 1 111 1 084
Skulder och eget kapital 5 643 4 991 4 756 4 441 3 079 3 508 2 522 2 419 2 289 2 284
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 669 417 301 587 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 3 144 2 836 2 761 2 462 1 990 1 775 1 210 993 1 201 345
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 111 - 0 - - -
Sociala kostnader 1 475 1 400 1 328 1 358 901 1 751 1 003 565 696 326
Utdelning till aktieägare 2 100 900 600 0 500 500 300 300 0 175
Omsättning 10 336 9 200 9 689 7 844 6 866 7 328 5 460 4 640 4 465 3 464
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 6 5 5 4 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 473 1 524 1 592 1 299 1 373 1 466 1 365 1 160 1 116 1 732
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 716 750 803 664 604 738 684 489 650 545
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 992 1 246 658 1 521 1 396 1 465 607 839 230 375
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,77% -4,27% 22,56% 13,49% -6,30% 34,21% 17,67% 3,92% 28,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,48% 26,33% 13,84% 34,07% 44,79% 40,68% 21,25% 33,77% 9,26% 14,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,61% 14,37% 6,89% 19,42% 20,08% 19,47% 9,82% 17,61% 4,75% 9,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,45% 87,28% 100,00% 94,56% 91,61% 92,59% 90,53% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,63% 24,98% 19,66% 20,59% 20,19% 23,58% 20,26% 32,52% 22,75% 29,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,89% 51,91% 46,89% 41,13% 47,20% 44,20% 42,94% 61,14% 45,89% 46,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 262,70% 275,96% 226,55% 203,82% 203,36% 198,86% 184,36% 298,03% 191,45% 194,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...