Visa allt om Niam Core-Plus Ingelsta Target AB
Visa allt om Niam Core-Plus Ingelsta Target AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 237 20 081 19 113 20 171 23 811 17 586 22 323 22 289 21 145 1 657
Övrig omsättning - - - 323 44 255 24 15 - 11
Rörelseresultat (EBIT) 11 932 10 936 9 123 10 273 11 417 8 798 10 709 13 617 16 061 546
Resultat efter finansnetto 986 1 188 5 836 5 336 3 398 -1 213 430 3 452 5 762 -2 543
Årets resultat -4 297 -1 784 6 029 7 423 3 260 -280 -591 2 122 4 909 -2 736
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 279 300 282 738 215 394 218 984 210 788 211 408 213 324 215 240 215 484 195 588
Omsättningstillgångar 13 221 6 723 10 805 8 182 10 443 8 369 8 721 20 510 11 471 5 398
Tillgångar 292 521 289 461 226 200 227 167 221 232 219 777 222 045 235 750 226 955 200 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 744 9 041 114 925 108 657 46 234 21 474 21 754 24 467 27 254 22 345
Obeskattade reserver 5 110 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 319 635 0 0 2 087 1 949 2 882 1 861 840 0
Långfristiga skulder 274 631 274 631 107 400 115 640 170 300 195 000 195 000 195 000 195 000 0
Kortfristiga skulder 6 717 3 754 3 874 2 870 2 611 1 355 2 410 14 423 3 861 178 642
Skulder och eget kapital 292 521 289 461 226 200 227 167 221 232 219 777 222 045 235 750 226 955 200 987
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 10 010 0 0 0 0 2 122 4 909 0
Omsättning 20 237 20 081 19 113 20 494 23 855 17 841 22 347 22 304 21 145 1 668
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 655 14 467 12 138 12 477 13 477 10 714 12 625 15 533 17 658 546
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,78% 5,06% -5,25% -15,29% 35,40% -21,22% 0,15% 5,41% 1 176,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,27% 3,80% 4,04% 4,52% 5,18% 4,00% 4,82% 5,85% 7,25% 0,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 61,78% 54,78% 47,77% 50,96% 48,11% 50,03% 47,98% 61,82% 77,85% 35,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,26% 89,48% 97,59%
Rörelsekapital/omsättning 32,14% 14,79% 36,26% 26,33% 32,89% 39,88% 28,27% 27,31% 35,99% -10 455,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,98% 3,50% 50,81% 47,83% 20,90% 9,77% 9,80% 10,38% 12,01% 11,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,83% 179,09% 278,91% 285,09% 399,96% 617,64% 361,87% 142,20% 297,10% 3,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...