Visa allt om Velocity Management Group AB
Visa allt om Velocity Management Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 346 5 856 5 862 5 827 5 616 2 514 3 643 3 314 3 243 2 965
Övrig omsättning - - - - 229 150 - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) -275 -207 483 438 550 -380 227 75 335 1
Resultat efter finansnetto -274 -211 477 430 541 -388 218 68 330 -8
Årets resultat -138 2 277 234 323 -77 138 92 165 -25
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 8 31 63 69 62 71
Omsättningstillgångar 2 660 2 040 2 240 2 411 2 359 1 283 1 859 1 705 1 529 1 255
Tillgångar 2 660 2 040 2 240 2 411 2 367 1 315 1 921 1 774 1 591 1 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 687 1 649 1 647 1 370 1 136 813 890 752 660 494
Obeskattade reserver 0 136 351 231 122 0 311 289 359 267
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 973 254 241 809 1 109 502 720 733 572 563
Skulder och eget kapital 2 660 2 040 2 240 2 411 2 367 1 315 1 921 1 774 1 591 1 326
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 996 946 835 581
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 353 240 212 183 627 1 061 419 282 215 159
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 234 167 171 154 421 816 868 806 743 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 346 5 856 5 862 5 827 5 845 2 664 3 643 3 317 3 243 2 965
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 3 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 173 5 856 5 862 5 827 1 872 503 729 829 811 741
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 301 407 385 340 364 396 480 540 482 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -275 -207 483 438 554 -366 246 93 360 31
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,37% -0,10% 0,60% 3,76% 123,39% -30,99% 9,93% 2,19% 9,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,30% -10,15% 21,56% 18,17% 23,24% -28,90% 11,82% 4,28% 21,12% 0,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,32% -3,53% 8,24% 7,52% 9,79% -15,12% 6,23% 2,29% 10,36% 0,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,55% 7,86% 19,43% 18,26% 33,17% 85,16% 98,90% 96,80% 99,48% 94,50%
Rörelsekapital/omsättning 26,58% 30,50% 34,10% 27,49% 22,26% 31,07% 31,27% 29,33% 29,51% 23,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,42% 86,03% 85,75% 63,88% 51,79% 61,83% 58,26% 54,12% 57,73% 51,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 273,38% 803,15% 929,46% 298,02% 212,71% 255,58% 258,19% 232,61% 267,31% 222,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...