Visa allt om Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB
Visa allt om Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 238 3 609 4 652 4 724 4 536 4 926 4 288 6 230 6 668 7 477
Övrig omsättning 985 968 967 731 7 7 9 - - 54
Rörelseresultat (EBIT) -4 -462 374 171 -78 216 169 429 -30 -162
Resultat efter finansnetto -9 -465 372 169 -84 210 164 416 -62 -169
Årets resultat -9 -348 202 100 3 119 105 295 -62 -169
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 133 133 133 144 155 169 211 191 132
Omsättningstillgångar 674 590 1 352 1 205 971 1 070 1 069 1 391 1 539 1 300
Tillgångar 807 723 1 485 1 338 1 115 1 225 1 238 1 602 1 730 1 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -12 -3 545 443 343 460 441 461 166 228
Obeskattade reserver 0 0 117 15 0 99 60 60 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 72 0 0 0 0 0 0 0 240 84
Kortfristiga skulder 748 726 823 881 772 666 737 1 082 1 324 1 120
Skulder och eget kapital 807 723 1 485 1 338 1 115 1 225 1 238 1 602 1 730 1 432
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 182 320 711 505 880 1 020
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 1 323 1 650 1 825 1 725 1 603 1 524 889 1 594 1 820 1 957
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - 0
Sociala kostnader 458 537 581 555 697 741 569 686 1 192 1 274
Utdelning till aktieägare 0 0 200 100 0 120 100 125 0 0
Omsättning 4 223 4 577 5 619 5 455 4 543 4 933 4 297 6 230 6 668 7 531
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 5 5 4 5 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 810 722 930 945 907 985 1 072 1 246 741 831
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 446 488 467 512 524 555 568 446 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 -462 374 182 -67 230 193 461 7 -105
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,28% -22,42% -1,52% 4,14% -7,92% 14,88% -31,17% -6,57% -10,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,50% -63,90% 25,19% 12,78% -7,00% 17,63% 13,65% 26,78% -1,73% -11,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,12% -12,80% 8,04% 3,62% -1,72% 4,38% 3,94% 6,89% -0,45% -2,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,90% 48,30% 57,93% 60,18% 74,25% 73,24% 71,22% 63,08% 71,15% 68,88%
Rörelsekapital/omsättning -2,29% -3,77% 11,37% 6,86% 4,39% 8,20% 7,74% 4,96% 3,22% 2,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -1,49% -0,41% 42,85% 33,94% 30,76% 43,51% 39,19% 31,47% 9,60% 15,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,11% 81,27% 164,28% 136,78% 125,78% 160,66% 145,05% 128,56% 116,24% 116,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...