Visa allt om Audax Aktiebolag
Visa allt om Audax Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 497 6 668 10 565 9 475 16 634 8 167 6 037 3 755 727 0
Övrig omsättning 1 206 3 913 1 223 1 046 1 307 487 116 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 087 1 616 111 -1 709 385 1 906 1 021 1 633 534 -41
Resultat efter finansnetto 1 143 1 541 -6 -1 955 135 1 698 983 1 630 534 -41
Årets resultat 263 985 14 -174 4 570 254 779 316 -30
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 227 894 4 688 6 711 9 102 4 527 2 885 1 071 0 0
Omsättningstillgångar 10 259 9 192 11 307 13 458 9 328 8 794 6 163 2 629 810 109
Tillgångar 14 486 10 085 15 995 20 170 18 430 13 321 9 049 3 700 810 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 052 3 789 2 804 2 789 2 963 1 960 1 390 1 137 368 52
Obeskattade reserver 1 695 959 898 939 2 721 2 211 1 313 682 119 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 291 1 765 5 111 6 841 7 977 2 949 1 121 539 0 51
Kortfristiga skulder 5 448 3 573 7 182 9 599 4 769 6 202 5 225 1 341 323 6
Skulder och eget kapital 14 486 10 085 15 995 20 170 18 430 13 321 9 049 3 700 810 109
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 191 2 656 2 933 3 036 344 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 365 652 723 748 67 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Omsättning 9 703 10 581 11 788 10 521 17 941 8 654 6 153 3 765 727 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 7 8 8 2 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 832 2 223 1 509 1 184 2 079 4 084 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 520 495 487 520 217 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 604 2 078 1 516 -127 1 856 2 635 1 330 1 732 534 -9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,43% -36,89% 11,50% -43,04% 103,67% 35,28% 60,77% 416,51% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,31% 18,66% 3,21% -6,66% 3,93% 14,31% 11,36% 44,35% 65,93% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,88% 28,22% 4,86% -14,17% 4,36% 23,34% 17,03% 43,70% 73,45% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 77,85% 79,64% 95,46% 35,71% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 56,62% 84,27% 39,04% 40,73% 27,41% 31,74% 15,54% 34,30% 66,99% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,10% 44,99% 21,91% 17,46% 26,96% 26,95% 26,05% 44,31% 56,01% 47,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,31% 257,26% 157,44% 140,20% 195,60% 141,79% 117,95% 196,05% 250,77% 1 816,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...