Visa allt om Mora Glasmästeri AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 235 6 084 5 972 6 447 4 371 7 767 7 022 5 596 5 044 4 364
Övrig omsättning 433 259 449 521 557 386 292 222 50 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 162 -79 -558 -668 -908 -52 485 152 106 156
Resultat efter finansnetto -1 167 -81 -562 -669 -914 -53 484 153 108 157
Årets resultat -3 217 163 -269 -164 -14 284 88 31 115
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 60 93 133 148 74 152 202 234 170
Omsättningstillgångar 2 931 2 809 2 496 2 306 1 860 2 009 1 879 1 312 1 229 979
Tillgångar 2 960 2 869 2 589 2 439 2 008 2 084 2 031 1 514 1 463 1 149
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 747 750 533 370 639 803 887 662 575 544
Obeskattade reserver 14 14 16 0 0 180 219 102 64 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 093 2 105 2 040 2 069 1 369 1 101 925 750 824 605
Skulder och eget kapital 2 960 2 869 2 589 2 439 2 008 2 084 2 031 1 514 1 463 1 149
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 688 1 439 1 214 1 178 451
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 0 632 566 515 457 291
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 70 60 0 0
Omsättning 6 668 6 343 6 421 6 968 4 928 8 153 7 314 5 818 5 094 4 364
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 5 7 6 6 6 5 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 247 1 521 1 194 921 729 1 295 1 170 1 119 1 009 1 455
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 516 486 579 485 382 392 339 351 296 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 131 -47 -518 -618 -859 9 560 219 162 187
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,48% 1,88% -7,37% 47,49% -43,72% 10,61% 25,48% 10,94% 15,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -39,26% -2,61% -21,55% -27,39% -45,22% -2,50% 23,93% 10,17% 7,38% 13,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -18,64% -1,23% -9,34% -10,36% -20,77% -0,67% 6,92% 2,75% 2,14% 3,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,17% 49,13% 57,57% 55,37% 56,97% 47,62% 51,52% 54,65% 55,67% 56,69%
Rörelsekapital/omsättning 13,44% 11,57% 7,64% 3,68% 11,23% 11,69% 13,59% 10,04% 8,03% 8,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,61% 26,52% 21,07% 15,17% 31,82% 45,27% 52,08% 48,98% 42,53% 47,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,06% 88,36% 107,50% 99,47% 121,77% 166,03% 168,86% 140,67% 124,88% 135,70%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...